تاثیر گرما-درمانی بر شدت سندرم پای بی قرار و کیفیت خواب سالمندان

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

هدف:

 سندرم پای بیقرار یک بیماری عصبی است که همراه با میل غیر قابل مقاومت در حرکت دادن پاها می باشد که در نهایت منجر به ناراحتی، اختلالات خواب، و کاهش کیفیت زندگی می شود. سندرم پای بیقرار در افراد مسن شایع است که بهبود سلامت آنها یک مسیله مهم در مراقبت های بهداشتی محسوب می شود.

روش ها:

 این پژوهش از نوع نیمه-تجربی است. در این پژوهش 88 نفر از سالمندان به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. سپس به طور تصادفی در دو گروه آزمایش (44 نفر) و کنترل (44 نفر) قرار گرفتند. گروه مداخله یک کیسه آب گرم روی پا و گروه کنترل مراقبت های معمول را دریافت کردند.

یافته ها :

میانگین نمرات سندرم پای بی قرار قبل از مداخله در گروه آزمایش 0/46±16/7 و در گروه کنترل 1/17±16/50 بود که تفاوت معنی داری نداشت (0/32=P). میانگین ± انحراف معیار نمرات سندرم پای بیقرار بعد از مداخله در گروه آزمایش 1/52±10/68 و در گروه کنترل 1/79±15/55 بود که تفاوت معنی داری داشت (0/0001=P). همچنین میانگین نمره کیفیت خواب در گروه کنترل 1/5±8/3 و گروه آزمایش 1/89±10/42 بعد از مداخله بود که تفاوت معنی داری را نشان داد (0/0001=P).

نتیجه گیری:

 یافته ها نشان داد که کاربرد کیسه آب گرم باعث کاهش شدت سندرم پای بی قرار و بهبود کیفیت خواب می شود. بنابراین، کیسه آب گرم به ویژه برای افراد مسن توصیه می شود، زیرا ارزان، در دسترس و قابل قبول است.

زبان:
انگلیسی
صفحات:
202 تا 213
لینک کوتاه:
magiran.com/p2523109 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!