مقایسه عملکرد حافظه معنایی در کودکان دارای ناتوانی های ویژه یادگیری یک زبانه و دوزبانه

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
پژوهش حاضر با هدف مقایسه حافظه معنایی کودکان دارای ناتوانی ویژه یادگیری یک زبانه و دوزبانه انجام شد. طرح پژوهش از نظر هدف بنیادی و از نوع پس رویدادی (علی-مقایسه ای) بود. جامعه آماری پژوهش را کودکان مقطع ابتدایی سال تحصیلی 1399-1398 شهر تهران و شهرستان جوانرود تشکیل دادند که تشخیص ناتوانی یادگیری گرفته اند. به منظور جمع آوری داده های پژوهش، 60 نفر شامل 30 کودک یک زبانه (15 پسر و 15 دختر فارس) از تهران و 30 کودک دوزبانه از شهرستان جوانرود (15 پسر و 15 دختر کرد-فارس) به صورت نمونه گیری دردسترس از مراکز ناتوانی های ویژه یادگیری انتخاب شدند. داده ها با استفاده از آزمون های نسخه چهارم (WISC-IV) هوش وکسلر و حافظه معنایی (SMT) جمع آوری شد. به منظور تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و استنباطی میانگین، انحراف استاندارد، آزمون t مستقل و آزمون فریدمن با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 21 استفاده شد. نتایج پژوهش نشان می دهد کودکان با ناتوانی های ویژه یادگیری یک زبانه از عملکرد حافظه معنایی بهتری در مقایسه با کودکان دوزبانه برخوردار بودند (41/5=t، 05/0>P). همچنین بین بسامد حروف در زبان فارسی و عملکرد افراد در آزمون سیالی حروف رابطه معناداری وجود دارد (50/86=c2، 01/0P<). براساس نتایج پژوهش حاضر می توان نتیجه گرفت برخلاف کودکان یک زبانه و دوزبانه بدون ناتوانی های ویژه یادگیری، کودکان با ناتوانی های ویژه یادگیری یک زبانه در مقایسه با کودکان دوزبانه عملکرد بهتری در حافظه معنایی دارند.
زبان:
فارسی
صفحات:
261 تا 274
لینک کوتاه:
magiran.com/p2523193 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!