نقش مدیران در پیشگیری از تنیدگی شغلی کارکنان فراجا

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و هدف

هدف این تحقیق، شناسایی نقش مدیران در پیشگیری از تنیدگی شغلی کارکنان فراجا با محوریت سبک رهبری، جلب رضایتمندی کارکنان، مهارتهای ارتباطی و توجه به نیازهای سازمانی کارکنان است.

روش

این تحقیق از نظر هدف کاربردی، و از نظر شیوه اجرا توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش تمام کارکنان ستاد فراجا هستند. حجم نمونه بر پایه جدول مورگان، 217 نفر محاسبه شد که با روش روش نمونه گیری احتمالی ساختارمند انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها نیز پرسشنامه محقق ساخته است که قبل از اجرا اعتبار (از طریق روش اعتیار سنجی محتوا و تایید 5 نفر روش شناس و نخبه) و پایایی آن (از طریق آلفای کرونباخ با ضریب پایایی (91%=α) تایید، و داده ها نیز با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد.

یافته ها

نتایج و یافته های تحقیق نشان می دهد که مهارتهای ارتباطی فردی سازمانی با بتای 147/0-=β، سبکهای مدیریتی با بتای 049/0-= β، رضایتمندی کارکنان از مدیران با بتای 157/0-= β، توجه مدیران به نیازهای سازمانی کارکنان با بتای 168/0-= β در تبیین تنیدگی شغلی کارکنان سهم معنی دار، اما منفی دارد.

نتیجه گیری

بر اساس یافته های پژوهش، می توان این گونه نتیجه گرفت که تنیدگی شغلی کارکنان، ابعاد زیاد و پیچیده ای دارد و از علل و عوامل متعددی تاثیر می پذیرد و نقش فرماندهان و مدیران در سطح سازمان فراجا در این مسیله بسیار برجسته است که پیشنهادهای کاربردی نیز در پایان پژوهش در این زمینه ارایه شده است.

زبان:
فارسی
صفحات:
117 تا 138
لینک کوتاه:
magiran.com/p2523264 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!