عملکرد مدل‏ نیمه پارامتریک قیمت گذاری دارایی در بورس اوراق بهادار تهران

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
هدف

در مدل های قیمت گذاری دارایی، به طور سنتی فرض شده است که میان بازده و متغیرهای توضیح دهنده، رابطه خطی وجود دارد؛ بنابراین در محیط غیرخطی، تخمین ضرایب این مدل ناسازگار و اریب دار است. در این پژوهش قدرت پیش بینی مدل پنج عاملی فاما و فرنچ غیرخطی و خطی، در بازه زمانی فروردین‏ 1389 تا اسفند 1398 ارزیابی شده است.

روش

برای برآورد بازده موردانتظار به روش غیرخطی، از مدل پنج عاملی فاما و فرنچ نیمه پارامتریک استفاده شده است. در مدل دوم، بازده موردانتظار از مدل پنج عاملی فاما و فرنچ به روش خطی برآورد شده است.

یافته ها:

 بازده موردانتظار برآوردشده با بازده تحقق یافته مقایسه شد و از شاخص میانگین قدرمطلق درصد خطا، برای سنجش قدرت پیش بینی مدل های پژوهش استفاده شد. یافته ها نشان می دهد که میانگین شاخص میانگین قدرمطلق درصد خطا، در مدل نیمه پارامتریک کمتر از مدل خطی است.

نتیجه گیری: 

علی رغم خطای کمتر مدل پنج عاملی فاما و فرنچ نیمه پارامتریک نسبت به مدل خطی، اختلاف معناداری میان قدرت پیش بینی این دو مدل مشاهده نشد. بنابراین روش تخمین (خطی یا غیرخطی) تاثیر معناداری در عملکرد مدل پنج عاملی فاما و فرنچ نخواهد گذاشت.

زبان:
فارسی
صفحات:
375 تا 390
لینک کوتاه:
magiran.com/p2523438 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!