اثرات جانبی دو حشره کش فلوپیرادیفورون و هگزافلومورون روی پارامترهای زیستی بالتوری سبز معمولیChrysoperla carnea با تغذیه از پسیل معمولی پستهAgonoscena pistaciae

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
بالتوری سبز معمولیChrysoperla carnea  یک شکارگر چندخوار است که انتشار جهانی دارد و به آفات مختلف از جمله تخم و پوره های پسیل معمولی پستهAgonoscena pistaciae  حمله می کند. در این پژوهش اثرات جانبی دو حشره کش هگزافلومورون و فلوپیرادیفورون در غلظت توصیه شده (به ترتیب به میزان 500 و 700 میلی لیتر در هزار لیتر آب) روی رشد، تولید مثل و پارامترهای جمعیت بالتوری C. carnea با تغذیه از پوره های پسیل پسته A.pistaciae  غوطه ور شده در محلول حشره کش مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که نرخ ذاتی افزایش جمعیت (r) در شاهد، فلوپیرادیفورون و هگزافلومورون به ترتیب 0.1320±0.0066، 0.1119±0.0006 و  0.08239±0.0094روز-1 و نرخ متناهی افزایش جمعیت (λ) به ترتیب 1.1411±0.0076، 1.1184±0.0073 و 1.0858±0.0102 روز-1 در سه گروه آماری جداگانه جای گرفتند. همچنین نرخ خالص تولیدمثل (R0) (نتاج) در دو تیمار شاهد (357.63±0.11) و فلوپیرادیفورون (247.26±43.03) با هگزافلومورون  (38.04±12.37)اختلاف آماری نشان دادند. بر اساس این نتایج، فلوپیرادیفورون بر خلاف هگزافلومورون، اثر منفی قابل توجهی بر زنده مانی و تولید مثل شکارگر C. carnea نداشت.
زبان:
فارسی
صفحات:
99 تا 113
لینک کوتاه:
magiran.com/p2523668 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!