تاثیر تمرین مقاومتی بر آسیب ساختاری استخوان ران ناشی از تزریق بولدنون در موش های صحرایی نر

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
سابقه و هدف

اجرای تمرینات مقاومتی همراه با مصرف استروییدهای آنابولیک توسط ورزشکاران امری معمول است، اما تاثیر دوزهای پزشکی و سوء مصرف آن ها در کنار تمرینات مقاومتی، بر تخریب ساختاری استخوان ران مشخص نیست. هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر تمرینات مقاومتی بر وزن بدن و تخریبات استخوان ران ناشی از تزریق بولدنون در موش های نر می باشد.

مواد و روش ها: 

تعداد 36 سر موش صحرایی نر (وزن 94/5 ± 53/189) به شش گروه (6تایی): 1. کنترل، 2. بولدنون (2 میلی گرم / کیلوگرم)، 3. بولدنون (5 میلی گرم / کیلوگرم)، 4. تمرین، 5. تمرین + بولدنون (2 میلی گرم / کیلوگرم) و 6. تمرین + بولدنون (5 میلی گرم / کیلوگرم) تقسیم شدند. تزریق استرویید بولدنون دو بار در هفته به عضله سرینی موش تزریق می شد. برنامه تمرین مقاومتی شامل هشت هفته صعود از پلکان و 3 روز در هفته بود که با وزنه 50 درصد وزن موش آغاز شد و در هفته هشتم به 120 درصد رسید. تغییرات هیستوپاتولوژی در استخوان ران با استفاده از رنگ آمیزی هماتوکسیلین - ایوزین بررسی شد. بررسی نرمال بودن داده های وزن توسط آزمون کلموگروف - اسمیرنف و تجزیه وتحلیل آن ها توسط تحلیل واریانس یک طرفه صورت گرفت و برای بررسی نتایج تغییرات بافتی از آزمون کروسکال والیس استفاده گردید.

نتایج

پس از مقایسه بین گروهی در مقادیر وزن موش ها تفاوت معنی داری مشاهده نشد. در گروه های دریافت کننده بولدنون (2، 3، 5 و 6) تخریب های خفیف و شدیدی در بافت استخوان ران ملاحظه شد که با اجرای تمرینات مقاومتی، بهبود جزیی در آن ها حاصل گردید که از نظر آماری معنی دار نبوده است (0/05<P).

نتیجه گیری: 

به نظر می رسد که اجرای تمرین مقاومتی، قادر به جلوگیری و بهبود آسیب ناشی از مصرف استرویید بولدنون نباشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
510 تا 520
لینک کوتاه:
magiran.com/p2523677 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!