ظرفیت ها و چالش های چین در مسیر گذاربه جایگاه هژمون جهانی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
جمهوری خلق چین، کشوری که چند دهه پیش گام درراه توسعه همه جانبه اقتصادی و تجاری نهاد اکنون به سرعت در حال فتح قله ها و شاخص های توسعه اقتصادی است و در برخی از زمینه ها حتی گوی سبقت را از آمریکا ربوده است. گرچه چین در بسیاری از حوزه ها ازجمله حوزه نظامی- امنیتی یا حوزه اجتماعی - فرهنگی فاصله ی زیادی با هژمون جهانی یعنی کشور آمریکا دارد اما بسیاری از پژوهشگران معتقدند که سرریز توانمندی اقتصادی چین به حوزه های دیگر مانند حوزه های نظامی و فرهنگی، این بخش ها را تقویت و قدرتمند کرده و می تواند برای آمریکای ابرقدرت، چالش آفرین باشد. عوامل چندی از این قبیل باعث شده است که در محافل علمی زمزمه صعود چین به جایگاه هژمون جهانی چه به عنوان قدرتی هم تراز با آمریکا و چه به عنوان جایگزین آمریکا در آینده ای نه چندان دور شنیده شود؛ اما نباید فراموش کرد که گرچه چین در راه رسیدن به جایگاه هژمون جهانی از ظرفیت هایی بی بدیل سود می برد اما این مسیر ساده و هموار نیست و چالش هایی بر سر راه این کشور وجود دارد. بنابراین پرسش اصلی پژوهش حاضر، این است که ظرفیت ها و چالش های کشور چین در مسیر صعود به جایگاه هژمون جهانی چیست. به همین منظور نوشتار فرارو با روش توصیفی- تبیینی و با استفاده از نظریه نوواقع گرایی تهاجمی مرشایمر به عنوان چارچوب نظری پژوهش، ظرفیت ها و چالش های چین در گذار به جایگاه هژمون جهانی را در ابعاد مختلف اقتصادی، نظامی - امنیتی و سیاسی موردبررسی قرار می دهد.
زبان:
فارسی
صفحات:
39 تا 72
لینک کوتاه:
magiran.com/p2523727 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!