بررسی رویکردهای متعارض به حاکمیت سایبری (مطالعه موردی حاکمیت سایبری روسیه و آمریکا)

نویسنده:
پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

هدف این مقاله بررسی اصول راهنمای رقابتی حاکم بر فضای سایبری جهانی است. یکی از راه های دست یابی به این هدف نیز مقایسه و درک نوع نگاه کشورها به ویژه قدرت های بزرگ به این موضوع است. با توجه بااین مسله سوال اصلی پژوهش حاکی از این است که روسیه و آمریکا چه دیدگاهی نسبت به حاکمیت سایبری دارند؟ و در یک زمینه گسترده تر دیدگاه آنها نسبت به این حاکمیت متاثر از چه عواملی است؟در پاسخ به این پرسش، پژوهش حاضر با بهره گیری از روش توصیفی- تحلیلی نشان می دهد که همانند فضای واقعی، روسیه از حاکمیت وستفالی در فضای سایبری حمایت می کند. اما تجزیه و تحلیل این حاکمیت نشان می دهد که این نوع حاکمیت بیشتر درمورد روابط روسیه و کشورهای غربی حاکم است و در ارتباط با کشورهای شوروی سابق روسیه از مدل حاکمیت پساشوری استفاده می کند. در مقابل آمریکا از مدل چند ذی نفعی در حاکمیت سایبری بهره می برد. با این حال، بررسی دقیق تر این مدل نیز نشان می دهد که آمریکا از این مدل صرفا برای حفظ هژمونی خود در فضای سایبری بهره برده و در فضای داخلی قایل به نقش کنترل گر دولت است. یافته های پژوهش همچنین نشان می دهد که بسیاری از اختلاف های روسیه و آمریکا در زمینه حاکمیت سایبری ناشی از دو متغییراساسی ایدیولوژی سیاسی حاکم بر نظام سیاسی و نظم مطلوب در نظام بین المللی است.

زبان:
فارسی
صفحات:
73 تا 102
لینک کوتاه:
magiran.com/p2523728 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!