تحلیل مضمون راهبرد جهادکبیر از منظر نهج البلاغه

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

نظام سلطه جهت تسلیم رهبران الهی و نهایتا شکست نظام اسلامی در طول تاریخ همواره از ظرفیت پیچیده، گسترده و ژرف راهبردهای: اقتصادی، کودتا، نفوذ، بحران، ترور، تجزیه، جنگ روانی، تصویب قوانین، فرهنگی، نظامی استفاده نموده است. آموزهای دینی و مبانی ارزشی که به سعادت انسان توجه ویژه دارد در راستای شکست نظام سلطه و تبدیل تهدیدات به فرصت ها و ضعف ها به قوت ها جهادکبیر را به رهبران نظام اسلامی ارایه نموده است. نظر به اینکه نهج البلاغه در بردارنده سخنان انسان کاملی است که به بهترین شکل مضامین راهبردهای استکبار و منشور جهادکبیر را ترسیم نموده است. این نوشتار برآن است با بهره گیری از روش تحلیل مضمون راهبردهای جهادکبیر را در راستای مقابله با راهبردهای استکبار از این مرجع احصاء و تدوبن نماید. براساس نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نظر به اینکه CVI مضامین راهبردهای چهارگانه منشور جهادکبیر مستخرجه از نهج البلاغه 96/0 تعیین گردید؛ طیف کاملی از گزینه‎ها امنیت پایدار با رویکردهای اعتقادی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و نظامی که خنثی و دفع کننده تهدیدات استکبار است برای نظام اسلامی شکل می گیرد.

زبان:
فارسی
صفحات:
103 تا 135
لینک کوتاه:
magiran.com/p2523729 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!