ارزیابی کاربرد هورمون اکسین و مدیریت علف های هرز برعملکرد و خصوصیات فیزیولوژیکی و شیمیایی ارقام سیب زمینی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

به منظورارزیابی کاربرد هورمون اکسین و مدیریت علف های هرز بر عملکرد خصوصیات فیزیولوژیکی و شیمیایی ارقام سیب زمینی، آزمایشی به صورت اسپلیت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در دو سال زراعی 96-1395و 97-1396 در شهرستان بردسیر استان کرمان انجام شد. تیمارها شامل دو رقم سیب زمینی میلوا و سانته ، محلول پاشی هورمون اکسین در سه سطح ، عدم مصرف هورمون ، 200 و 400 پی پی ام و کنترل علف های هرز ، کاربرد پیش رویشی علفکش متریبوزین با مقدار 750 گرم در هکتار، کاربرد دو مرحله ای متریبیوزین ،یک مرحله 500 گرم در هکتار به صورت پیش رویشی و مرحله دوم 250 گرم در هکتار 10 الی 15 روز بعد از سبز شدن سیب زمینی، کنترل علف های هرز از طریق وجین دستی ، شاهد بدون کنترل علف ها هرز، بودند. نتایج نشان داد که افزایش مصرف هورمون اکسین به طور معناداری باعث افزایش قطر، وزن خشک و عملکرد غده شد. کنترل علف های هرز در هنگام کاربرد دو مرحله ای علف کش متری بوزین با نسبت افزایش 15 تا 39 درصد نسبت به شاهد بدون کنترل بدست آمد. بیشترین عملکرد غده در شرایط کاربرد دو مرحله ای علف کش متری بوزین و کاربرد 400پی پی ام هورمون اکسین به میزان 33/38055 کیلو گرم در هکتار وتعداد غده در سیب زمینی در شرایط کاربرد دو مرحله ای علف کش متری بوزین بدست آمد. استفاده از مقادیر مختلف IAA در این آزمایش نسبت به عدم استفاده از آن منجر به افزایش محتوی نیتروژن پتاسیم و فسفر شد.

زبان:
فارسی
صفحات:
62 تا 80
لینک کوتاه:
magiran.com/p2524173 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!