ارزیابی تاثیر ساخت بند خاکی بر مهار فرسایش خندقی از دیدگاه آبخیزنشینان در آبخیز مزایجان استان فارس

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

اغلب طرح های آبخیزداری با هدف مهارکردن فرسایش خاک و سیلاب، و کاستن از پی آمدهای مخرب ناشی از آن ها تهیه و اجرا می شود. بنابراین ارزیابی تاثیر آن ها یکی از ضروری ترین و مهم ترین پیش نیازهای موفقیت است. در این پژوهش تاثیر ساخت بند خاکی بر مهار فرسایش خندقی از دیدگاه آبخیزنشینان در آبخیز مزایجان زرین دشت، در جنوب استان فارس ارزیابی شد. پرسش نامه یی با 32 پرسش از یک طیف 5 گزینه یی لیکرت تهیه، و در مصاحبه ی حضوری با 200 نفر از آبخیزنشینان پر کرده شد. پاسخ ها از دیدگاه ویژگی های جمعیت شناختی (جنسیت و شغل) با نرم افزار SPSS (نسخه ی 16) تجزیه و تحلیل شد. یافته های این پژوهش نشان داد که 38/3 % از زنان، 32/7 % از مردان، و 47/3 % از کشاورزان زمین دار باور داشتند که ساخت بند خاکی باعث بهترشدن منطقه و بهبود شرایط زندگی شده است. 59/6 % از زنان، 60/8 % از مردان، و 69/1 % از کشاورزان زمین دار ارزیابی مثبتی از تاثیر ساخت بند خاکی بر مهار فرسایش خندقی داشتند. بیش ترین درصد اندازه ی موافقت با انجام فعالیت های مشابه در منطقه در  59/5 % از زنان، 60/1 % از مردان، و 69/1 % از کشاورزان زمین دار بود. برپایه ی نگاه مثبت و تجربه ی ملموس آبخیزنشینان این منطقه در اثرگزاری ساخت بند خاکی، پیشنهاد می شود برای ترویج طرح های آبخیزداری، برنامه ریزی برای آن ها، اجرای آن ها، و بهره برداری و نگه داری از آن ها تلاش جدی شود.

زبان:
فارسی
صفحات:
90 تا 103
لینک کوتاه:
magiran.com/p2525006 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!