تاثیر مشخصات زمین لرزه بر پتانسیل خرابی پیش رونده لرزه ای قاب های خمشی فولادی تجهیز شده به مهاربند دروازه ای

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

خرابی پیشرونده در قاب های ساختمانی به گسترش یک خرابی موضعی اولیه در تمام و یا بخشی از سازه به صورت زنجیروار اطلاق می شود. این پدیده به دنبال حذف یک و یا چند جزء باربر آغاز و در نهایت منجر به خرابی کل و یا بخشی از سازه خواهد شد. مطالعات پیشین عمدتا تحلیل خرابی پیشرونده را به شیوه پیشنهادی آیین نامه ها و تحت بارگذاری ثقلی با ترکیب بار تعریف شده انجام داده اند. در این مطالعه پدیده خرابی پیشرونده در قاب های خمشی فولادی تجهیز شده به مهاربند دروازه ای تحت بارگذاری لرزه ای مورد بررسی قرار گرفت. سپس با معرفی گروه های متعدد شتاب نگاشت، اثر مشخصات لرزه ای شتاب نگاشت ها مانند بیشینه شتاب، شاخص آریاس، محتوای فرکانسی و مولفه قایم مورد بررسی قرار گرفتند. همچنین تحلیل خرابی پیش رونده با حذف ستون های کناری و میانی در سناریوهای متعدد حین زمین لرزه دیده شده است. نتایج نشان داد که بیشینه شتاب و پریود غالب تاثیر زیادی تا حدود 66 درصد، بر پاسخ قاب ها داشته ولیکن اعمال مولفه قایم تاثیر ناچیزی بر پاسخ قاب ها داشته است.

زبان:
فارسی
صفحات:
17 تا 29
لینک کوتاه:
magiran.com/p2525326 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!