تحلیل و ارزیابی عوامل موثر بر حکمرانی خوب در سازمان بنادر و دریانوردی با استفاده از تکنیک دیمتل فازی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

بنادر همواره نقش راهبردی در توسعه تجارت داخلی و بین المللی یک کشور ایفاء می نمایند، خواه این کشور در حال توسعه باشد یا توسعه یافته. بنادر به عنوان پایگاه تجارت دریایی در طول چند دهه اخیر تغییرات زیادی داشته اند اما متناسب با این تغییرات، سازمان بنادر و دریانوردی نیز به عنوان متولی اصلی سیاست گذاری در حوزه بندری و دریانوردی باید خود را به سرعت با شرایط تطبیق داده و این تطبیق و روند تغییرات و نسل های بنادر در کشور می بایست به سمت و سوی حکمرانی خوب در سازمان بنادر و دریانوردی منتج شود. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و براساس ماهیت و روش، یک پژوهش توصیفی- پیمایشی است. این مطالعه، به شناسایی عوامل موثر برحکمرانی خوب در سازمان بنادر و دریانوردی با بررسی جامع و همه جانبه ادبیات موجود مبادرت و سپس با به کارگیری روش دلفی فازی به پالایش مولفه ها با استناد به نظرات خبرگان پرداخته و در ادامه با تحلیل روابط بین مولفه های حکمرانی خوب با استفاده از تکنیک دیمتل فازی می پردازد. یافته ها نشان می دهند مولفه «مسیولیت پذیری» دارای بیشترین تاثیرگذاری، تاثیرپذیری و بیشترین تعامل و ارتباط با دیگر مولفه ها در بین سایر مولفه های حکمرانی خوب است.

زبان:
فارسی
صفحات:
159 تا 176
لینک کوتاه:
magiran.com/p2525740 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!