شناسایی عوامل موثر بر جذب و استخدام در بخش دولتی (مورد مطالعه: اداره کل آموزش و پرورش استان لرستان)

پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

پژوهش حاضر با هدف شناسایی و عارضه یابی عوامل موثر بر جذب و استخدام در آموزش و پرورش استان لرستان انجام شد. پژوهش حاضر از نظر هدف، توسعه ای - کاربردی و روش پژوهش، ترکیبی (کمی- کیفی از نوع تحلیل محتوا) می باشد. جامعه آماری تحقیق در بخش کیفی شامل مدیران و کارشناسان خبره به تعداد 15 نفر بود که تا حد اشباع نظری مصاحبه به عمل آمد. همچنین در بخش کمی، کلیه مدیران و کارشناسان آموزش و پرورش استان لرستان می باشد که برآورد اولیه نشان می دهد که تعداد آنها 110 نفر است. پس از استخراج مولفه ها و ابعاد جذب و استخدام کارکنان از طریق مصاحبه، پرسشنامه ای تنظیم و در بین مدیران و کارشناسان آموزش و پرورش استان لرستان توزیع شد. تا نسبت به سنجش عوامل موثر بر جذب کارکنان اقدام گردد. بر اساس مبانی نظری، ابتدا جدول تحلیلی تنظیم و پس از مصاحبه جدول تحلیلی ثانویه تهیه و نسبت به برازش مدل آن از مدل یابی معادلات ساختاری و نرم افزار Smart PLS نسخه 2 بررسی شد. نتایج پژوهش نشان داد که نه عامل عوامل سازمانی، عوامل فردی، متغیرهای شغلی، ویژگی های شخصیتی، مهارت شناختی، سرمایه انسانی، پیامدهای فردی، پیامدهای سازمانی و فرآیند جذب به عنوان عوامل موثر بر بر جذب و استخدام در آموزش و پرورش استان لرستان شناسایی گردیدند. بر اساس یافته های پژوهش، اداره کل آموزش و پرورش استان لرستان به منظور جذب و استخدام کارکنان خود نیازمند توجه به عوامل شناسایی شده دارد.

زبان:
فارسی
صفحات:
37 تا 48
لینک کوتاه:
magiran.com/p2526230 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!