تعیین اولویت های پژوهشی مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد مبتنی بر مدل پیشنهادی کارگروه توسعه تحقیقات سازمان بهداشت جهانی (COHRED)

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه

با توجه به پراکندگی های تحقیقاتی، محدودیت منابع، سردرگمی در انتخاب موضوع و کاربردی نبودن بسیاری از فعالیتهای پژوهشی، این مطالعه با هدف تعیین اولویت های پژوهشی مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت بر اساس مدل COHRED انجام گرفت.

روش بررسی

این مطالعه از نوع اکتشافی کیفی است که با مشارکت 11 نفر از متخصصان در خارج و داخل دانشگاه علوم پزشکی صورت گرفت. در ابتدا موضوعات پژوهشی از طریق تشکیل کمیته راهبردی و برگزاری 3 جلسه بحث گروهی متمرکز مشخص گردید؛ سپس تحلیل وضعیت موجود و تعیین نیازها و سپس اولویت بندی براساس معیارهای چهارگانه مدل COHRED انجام گرفت. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 21 تحلیل شد و رتبه بندی حوزه های استخراج شده بر اساس مقایسه میانگین صورت گرفت.

یافته ها

در این مطالعه 50 اولویت پژوهشی در پنج حوزه مربوط به مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت تعیین شد. حوزه ها به ترتیب اولویت شامل عوامل روانی- رفتاری، سلامت اجتماعی، سبک زندگی، عوامل محیطی و ظرفیت سازی بود.

نتیجه گیری

در این مطالعه اولویتهای پژوهشی مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد براساس مدل COHRED تعیین شد. اولویت اول به عوامل رفتاری و روانی اختصاص یافت که می توان به اهمیت شکل گیری مفهوم خانواده سالم به عنوان بنیادی ترین هسته اجتماعی پی برد. پیشنهاد می شود جهت انجام تحقیقات کاربردی  و تخصصی شدن فعالیتهای مرکز تحقیقات در راستای اهداف و چشم انداز تعیین شده، اولویتهای استخراج شده مورد توجه محققین و دانشجویان تحصیلات تکمیلی قرار بگیرد.

زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 19
لینک کوتاه:
magiran.com/p2526453 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!