مطالعه کاربرد کود دامی و عناصر کم مصرف بر خصوصیات کمی و کیفی طالبی سمسوری (Cucumis Melo Var Semsouri) در یک خاک آهکی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

طی یک آزمایش مزرعه ای دو ساله، اثر کاربرد توام کود دامی و عناصر کم مصرف آهن، روی و بور بر خصوصیات کمی و کیفی طالبی رقم سمسوری در یک خاک آهکی مطالعه شد. کاربرد کود دامی و عناصر کم مصرف موجب افزایش عملکرد، اجزای عملکرد و درصد مواد جامد محلول طالبی گردید. بیشترین عملکرد طالبی به میزان 9/43 تن در هکتار و بیشترین میانگین تعداد میوه در بوته طالبی به تعداد 45/4 عدد در بوته از کاربرد 40 تن در هکتار کود دامی و برگ پاشی توام آهن، روی و بور به دست آمد که به ترتیب 36 و 41 درصد نسبت به تیمار شاهد افزایش داشتند. همچنین درصد مواد جامد محلول با کاربرد کود دامی و برگ پاشی عناصر کم مصرف، به ویژه بور افزایش یافت. بیشترین میانگین درصد مواد جامد محلول (قند) طالبی به مقدار 9 درصد از مصرف 40 تن در هکتار کود دامی و برگپاشی توام آهن، روی و بور به دست آمد که 49 درصد نسبت به تیمار شاهد افزایش داشت. همبستگی معنی داری بین درصد مواد جامد محلول میوه با غلظت بور برگ طالبی وجود داشت که معادله این مدل رگرسیونی از مدل خطی پیروی می کرد.

کلیدواژگان:
زبان:
فارسی
صفحات:
57 تا 72
لینک کوتاه:
magiran.com/p2526777 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!