شناسایی عوامل موثر بر انگیزه رانندگان پایور در نگهداری از خودروهای سازمانی در پرتو نظریه زمینه ای

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و هدف

آماده به کار بودن تجهیزات و اعمال مدیریت صحیح در نگهداری و به کارگیری آن ها نقش موثری در تحقق اهداف و بقای سازمان ایفاء می کند که نتیجه آن کاهش ضایعات و بالا بردن کارایی و دسترس بودن تجهیزات با کم ترین هزینه خواهد بود. برای رسیدن به این اهداف، شناسایی عوامل انگیزاننده و به تبع آن به کارگیری سیاست های صحیح، مفید به نظر می رسد. این پژوهش با هدف شناسایی عوامل موثر بر انگیزه کارکنان پایور راننده در نگهداری خودروهای سازمانی انجام شد.

روش:

این پژوهش به لحاظ نوع کیفی و از لحاظ روش، نظریه زمینه ای است. جامعه شامل خبرگان (مدیران و کارشناسان حوزه نت و ترابری در استان کرمانشاه) و رانندگان پایور سازمانی است که تا رسیدن به حد اشباع اطلاعات، تعداد 23 نفر از آن ها مورد مصاحبه نیمه ساختاریافته قرار گرفتند. متون مصاحبه به روش کدگذاری سه مرحله ای مورد تحلیل واقع شد.

یافته ها:

 پس از کدگذاری باز داده ها 183 مضمون اولیه گردآوری شدند که طی کدگذاری محوری و انتخابی در قالب شرایط علی (آموزش، کیفیت خودرو، ایمنی، عوامل فردی- شخصیتی و جمعیت شناسی)، پدیده محوری (نگهداری)، شرایط مداخله گر (چگونگی سرپرستی، منزلت اجتماعی، حقوق، مزایا و امنیت مالی، ارزیابی عملکرد)، عوامل زمینه ای (امنیت شغلی، ابهام در قوانین و فرهنگ اداری غیرکارآمد)، راهبردها (یادگیری و روابط فردی و سازمانی) و پیامدها (تعهد) صورت بندی شد.

نتایج

فعال شدن انگیزه نگهداری خودرو که در افزایش عمر خودرو موثر است متاثر از تعامل عوامل فردی- سازمانی است و به صرفه جویی مالی در سازمان منجر می شود.

زبان:
فارسی
صفحات:
165 تا 196
لینک کوتاه:
magiran.com/p2526822 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!