اثربخشی درمان حساسیت زدایی با حرکات چشم و پردازش مجدد بر اضطراب مرگ و استرس ادراک شده بیماران مبتلا به دیابت نوع دو

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و هدف

 یکی از نگرانی های اصلی بیماران مبتلا به دیابت، فکرکردن به مرگ است که با استرس و اضطراب همراه است. پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی درمان حساسیت زدایی با حرکات چشم و پردازش مجدد بر اضطراب مرگ و استرس ادراک شده بیماران مبتلا به دیابت نوع دو صورت گرفت.

روش کار

 این مطالعه از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود که در سال 1400 روی 40 نفر از بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 تحت پوشش انجمن خیریه حمایت از بیماران دیابتی کل کشور انجام شد. افراد فوق به شیوه نمونه گیری هدفمند گزینش و به روش تصادفی در دو گروه کنترل و آزمایش جای‫دهی شدند. برای گروه آزمایش در کنار درمان‫های معمول، 8 جلسه 90 دقیقه ای جلسات درمان حساسیت زدایی با حرکات چشم و پردازش مجدد انجام شد. برای جمع آوری داده ها از از پرسشنامه اضطراب مرگ تمپلر و همکاران (1970) و پرسشنامه استرس ادراک شده کوهن و همکاران (1983) استفاده شد. تجزیه و تحلیل آماری داده های بدست آمده با استفاده از آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر انجام گرفت.

یافته ها

 میانگین نمرات اضطراب مرگ در مراحل قبل و بعد از مداخله در گروه آزمایش به ترتیب 9/15 و 6/10 و در گروه کنترل به ترتیب 9/10 و 8/90  بود. همچنین میانگین نمرات استرس ادراک شده در مراحل قبل و بعد از مداخله در گروه آزمایش به ترتیب 27/65 و 19/65 و در گروه کنترل به ترتیب 26/45 و 26/05 بود. نتایج تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر نشان داد که میانگین اضطراب مرگ و استرس ادراک شده در گروه آزمایش، پس از مداخله حساسیت زدایی با حرکات چشم و پردازش مجدد در مقایسه با گروه کنترل به طور معناداری کاهش پیدا کرده و این تاثیر در مرحله پیگیری نیز پایدار بوده است (P<0/01).

نتیجه گیری

 نتایج نشان داد که مداخله حساسیت زدایی با حرکات چشم و پردازش مجدد منجر به بهبود اضطراب مرگ و استرس ادراک شده در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو می شود. بنابراین استفاده از این مداخله برای توانمندسازی روانشناختی بیماران مبتلا به دیابت نوع دو پیشنهاد می شود.

زبان:
فارسی
صفحات:
245 تا 257
لینک کوتاه:
magiran.com/p2527889 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!