بررسی میزان ترس از ابتلا به کووید- 19 و عوامل مرتبط با آن در زنان باردار شهرستان بم

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و هدف

 گسترش سریع بیماری کووید-19 منجر به بروز ترس و اضطراب در زنان باردار شده است. این در حالی است که ترس و اضطراب افراطی در زنان باردار منجر به پیامدهای سوء در مادر و جنین می‌شود. مطالعه حاضر با هدف تعیین وضعیت ترس از ابتلا به کووید-19 و عوامل مرتبط با آن در زنان باردار شهرستان بم انجام شد.

روش‌کار: 

این مطالعه توصیفی- مقطعی روی 161 نفر از زنان باردار مراجعه‌کننده به کلینیک های زنان دانشگاه علوم‫پزشکی بم در سال 1400 انجام شد. شرکت‌کنندگان با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده ها از فرم اطلاعات دموگرافیک و پرسشنامه ترس زنان از کووید-19 استفاده شد. داده ها توسط نرم افزار SPSS-22 و با آزمون‌های آمار توصیفی (میانگین، انحراف‌معیار، فراوانی و درصد) و استنباطی (تی‌مستقل، آنوا یک‌طرفه و رگرسیون خطی) در سطح معنی داری0/05 >p تجزیه و تحلیل شد.

یافته ها

 در این مطالعه 161 زن باردار در محدوده سنی 21 تا 25 سال شرکت داشتند که اغلب آن‌ها خانه‌دار (95%)، دارای تحصیلات کمتر از دیپلم (49/7%) و در سه ماه سوم بارداری (72/7%) بودند. میانگین نمره ترس از ابتلا به کووید-19 برابر 5/20±23/39(از 35 نمره) بود. بین ترس از کووید-19 با سطح تحصیلات و تاریخچه بیماری، ارتباط معنی‌داری وجود داشت (05/0>p).

نتیجه گیری

 یافته ها نشان داد میزان ترس از کووید-19 در خانم های باردار در حد متوسط به بالا بود. همچنین میزان ترس با عواملی از قبیل سطح تحصیلات، وضعیت اقتصادی و سابقه بیماری مرتبط بود. بنابراین با در نظرگرفتن پیامدهای مضر ترس و اضطراب در این دوران بر سلامت مادر و جنین، برگزاری دوره‌های آموزشی مقابله با ترس در این گروه ضروری به نظر می‌رسد.

زبان:
فارسی
صفحات:
258 تا 266
لینک کوتاه:
magiran.com/p2527890 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!