مدل سازی پیشایندهای پایداری منابع انسانی دانشگاه هوایی شهید ستاری

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

حقیق حاضر در مورد بررسی عوامل موثر بر پایداری منابع انسانی دانشگاه هوایی شهید ستاری می باشد. منابع انسانی به عنوان دارایی های هوشمند و مهمترین سرمایه هر سازمان می باشند. بنابراین، باید در جهت پایداری منابع انسانی تلاش کرد. جامعه آماری این پژوهش کلیه منابع انسانی دانشگاه هوایی شهید ستاری می باشد. بدین منظور نمونه ای به حجم 260 نفر در نظر گرفته شد و اطلاعات مورد نیاز به وسیله پرسشنامه استاندارد جمع آوری گردید، سپس به منظور تجزیه تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها، از نرم افزار آماری اس پی اس اس استفاده گردید. پژوهش حاضر توصیفی- همبستگی است و نتایج آزمون فرضیات تحقیق نشان می دهد که متغیرهای انگیزش، فرهنگ سازمانی، تعهد سازمانی، اعتماد سازمانی، نظام حقوق و مزایا، عدالت سازمانی، رضایت شغلی، ویژگی های شغلی، شرایط کاری و مسیر شغلی بر پایداری منابع انسانی بر پایداری منابع انسانی تاثیر معناداری دارد؛ در نتیجه، با توجه به شاخص های هر متغیر پیشنهادهای کاربردی برای پایداری مطرح گردید.

زبان:
فارسی
صفحات:
66 تا 88
لینک کوتاه:
magiran.com/p2528184 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!