طراحی مدل مشارکت مشتری در بازاریابی رسانه های اجتماعی (مورد مطالعه: خدمات زیبایی پوست ومو)

پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
هدف

در پژوهش حاضر، به طراحی مدل مشارکت مشتری در بازاریابی رسانه های اجتماعی کلینیک های ارایه دهنده خدمات زیبایی پوست ومو پرداخته شده است.

روش

پژوهش حاضر رویکردی کیفی دارد و از نظر هدف کاربردی است و به روش نظریه زمینه ای سیستماتیک انجام شده است. نمونه گیری در این پژوهش از نوع نمونه گیری نظری بود و داده ها از طریق ابزار مصاحبه و با کمک نرم افزار مکس کیودا جمع آوری و کدگذاری شدند. جامعه آماری آن، متخصصان و کارشناسان بازاریابی فعال در حوزه شبکه های اجتماعی و خدمات زیبایی پوست ومو بودند. روش نمونه گیری این پژوهش هدفمند بود و از روش نمونه گیری گلوله برفی استفاده شد و به کمک این روش 17 نفر انتخاب شدند. در این تحقیق از ابزار مصاحبه برای جمع آوری نظر افراد استفاده شد.

یافته ها: 

بر اساس یافته ها، عوامل تاثیرگذار بر مشارکت مشتری در بازاریابی رسانه های اجتماعی کلینیک های ارایه دهنده خدمات زیبایی پوست ومو عبارت اند از: 1. شرایط علی، از قبیل عوامل مدیریتی و عوامل حرفه ای مرتبط با خدمات زیبایی؛ 2. شرایط زمینه ای، از قبیل عوامل فرهنگی، حقوقی و مذهبی؛ 3. راهبردها، از قبیل اقدام های مرتبط با رسانه اجتماعی و مشتریان؛ 4. پیامدها، از قبیل کسب وفاداری مشتری، مشارکت در ایجاد محتوا و محصولات جدید و ارتقای تعهد عاطفی مشتریان.

نتیجه گیری:

 محدودیت های فعلی بخش بازاریابی تحت تاثیر عوامل گوناگونی قرار می گیرد که با حالت مناسب فاصله زیادی دارد. از بعضی جنبه ها به دست آوردن وضعیت ایدیال را ممکن می سازد و می تواند نتایج خوبی را به همراه داشته باشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
717 تا 740
لینک کوتاه:
magiran.com/p2529084 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!