بررسی تاثیر داروهای گیاهی بر درمان گرگرفتگی در زنان یائسه: یک مطالعه مروری نظاممند و متاآنالیز

پیام:
نوع مقاله:
مقاله مروری (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه

علایم وازوموتور دوران یایسگی به‍ طور میانگین در 75% زنان رخ می دهد. گرگرفتگی شایع ترین این علایم است. درمان های هورمونی، موثرترین روش درمانی برای درمان این علایم می باشند که با توجه به خطرات شناخته شده هورمون درمانی، بسیاری از پژوهشگران به بررسی تاثیر داروهای گیاهی برای بهبود علا یم وازوموتور به ویژه گرگرفتگی پرداخته اند، لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی مطالعات کارآزمایی بالینی انجام شده بر روی اثر بخشی انواع داروهای گیاهی بر گرگرفتگی انجام شد.

روش کار:

 در این مطالعه جهت یافتن مقالات مرتبط، جستجو در پایگاه های Google scholar، Scopus، PubMed، web of science، science direct و پایگاه های داده های ملی همچون بانک اطلاعات نشریات کشور (MagIran)، پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی کشور (SID)، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (IranDoc) و سامانه دانش گستر برکت (IranMedex) از ابتدای ژانویه 2005 تا ژانویه 2020 انجام شد. داده ها با استفاده از نرم افزار STATA (نسخه 2/12) و با استفاده از روش متاآنالیز، مدل اثرات تصادفی با هم ترکیب شدند.

یافته ها

در مطالعه حاضر 11 کارآزمایی بالینی با توجه به معیارهای ورود به متاآنالیز وارد شدند. در گروه گیاهان دارویی میانگین کاهش تعداد گرگرفتگی به میزان 41/2 دفعه (56/1- تا 27/3- :CI 95%) کمتر از گروه کنترل بود که این میزان کاهش از نظر آماری معنی دار بود (05/0>p). علاوه بر این در گروه گیاهان دارویی، شدت گرگرفتگی به میزان 28/20 درجه (70/71- تا 87/22- :CI 95%) نسبت به گروه کنترل کمتر بود و این تفاوت از نظر آماری معنادار بود (05/0>p).

نتیجه گیری

گیاهان دارویی حاوی فیتواستروژن ها، تاثیرات خوبی بر کاهش تعداد دفعات و شدت گرگرفتگی زنان یایسه دارند و می توانند درمان مناسبی برای درمان گرگرفتگی زنان یایسه باشند.

زبان:
فارسی
صفحات:
81 تا 93
لینک کوتاه:
magiran.com/p2529327 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!