ارزیابی مدل های فیزیکی- تجربی تبخیر - تعرق مرجع با استفاده از لایسیمتر وزنی (مطالعه موردی: تبریز)

پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

استفاده از داده های اندازه گیری شده برای بررسی مدل های برآورد کننده تبخیر و تعرق مرجع (ET0) در مطالعات مختلف به خاطر مشکلات موجود در اندازه گیری ها به صورت محدود انجام گرفته است. گونه چمن و نوع بافت خاک مورد استفاده در لایسیمترها در مطالعات مختلف با هم متفاوت است در حالی که این عوامل بر مقدار اندازه گیری های لایسیمتری تاثیرگذار است. در این مطالعه، 19 مدل فیزیکی- تجربی و تجربی در گروه های ترکیبی، تابشی، دمایی و انتقال جرم برای سه سال متوالی (1396-1398) با اندازه گیری های لایسیمتری در منطقه تبریز با اقلیم نیمه خشک واقع در شمالغرب ایران مورد ارزیابی قرار گرفت. همچنین جهت بررسی تاثیر گونه های گیاهی مرجع و بافت خاک بر میزان ET0، دو گونه چمن شامل فستوکا آروندیناسه و لولیوم پرنه در سه بافت خاک لوم شنی، رسی و لوم سیلتی در لایسیمترهای وزنی اندازه گیری شدند. مدل های Kimberly Penman-1996 (KP)، Penman-1963، FAO.ppp.17 Penman (FAO.ppp.17)، FAO24 Blaney Criddle (FAO24 BC)،FAO56 Penman Monteith (FAO 56 PM)  بهترین عملکرد را در بین مدل های مورد استفاده نشان دادند. مقایسه گروهی مدل ها نشان داد گروه ترکیبی بهترین عملکرد را داشته است. مقایسه ET0 برآورد شده با لایسیمترهایی که با خاک لوم شنی پر شده اند مطابقت بیشتری نسبت به لایسیمترهای لوم سیلتی و رسی نشان داد. بررسی تاثیر گونه چمن بر عملکرد مدل ها بیانگر دقت بالای مدل های تجربی در لایسیمترهای با چمن لولیوم نسبت به چمن فستوکا می باشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
1403 تا 1421
لینک کوتاه:
magiran.com/p2529648 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!