تدوین بسته آموزشی فرزندپروری مبتنی بر کارکردهای اجرایی و تاثیر آن بر تنیدگی والدینی و سلامت روان مادران کودکان دارای اختلالات عصب -تحولی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

هدف پژوهش حاضر تدوین بسته آموزشی فرزندپروری مبتنی بر کارکردهای اجرایی و تاثیر آن بر تنیدگی والدینی و سلامت روان مادران کودکان دارای اختلالات عصب - تحولی بود. در پژوهش حاضر از نوع طرح شبه آزمایشی پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه مادران کودکان دارای اختلال عصب- تحولی (950 نفر) بود که 30 نفر از مادران دانش آموزان با اختلالات عصب- تحولی از طریق نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و به صورت تصادفیدر دو گروه کنترل و آزمایش (هر گروه شامل 15 نفر) قرار گرفتند. گروه آزمایش طی 10 جلسه 60 دقیقه ای به مدت 5 هفته در دوره آموزشی فرزندپروری که برگرفته از برنامه آموزش فرزندپروری بارکلی، گوردون و درایکوراس طی هفت گام، شرکت کردند در حالی که برای گروه کنترل هیچ گونه مداخله ای صورت نگرفت. به منظور سنجش سلامت روان والدین از پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ) و به منظور ارزیابی میزان استرس مادران از شاخص تنیدگی والدین (PSI) استفاده شد. داده های حاصل از تاثیر آموزشی فرزندپروری مبتنی بر کارکردهای اجرایی بر تنیدگی والدینی و سلامت روان مادران با استفاده از نسخه 26 نرم افزار SPSS و آزمون تحلیل کوواریانس (ANCOVA) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. بسته آموزشی فرزندپروری مبتنی بر کارکردهای اجرایی در هفت گام تهیه شد و روایی محتوایی آن از نظر متخصصان بررسی و مورد تایید قرار گرفت. همچنین، یافته ها نشان داد که این بسته آموزشی تاثیر معناداری بر کاهش تنیدگی والدینی و افزایش سلامت روان مادران کودکان دارای اختلالات عصب-تحولی داشت (05/0<p). نتایج نشان داد که آموزش فرزندپروری مبتنی بر کارکردهای اجرایی بر بهبود سلامت روان و کاهش تنیدگی مادران دارای کودکان اختلال عصب - تحولی تاثیر مثبتی داشته است.هدف پژوهش حاضر تدوین بسته آموزشی فرزندپروری مبتنی بر کارکردهای اجرایی و تاثیر آن بر تنیدگی والدینی و سلامت روان مادران کودکان دارای اختلالات عصب - تحولی بود. در پژوهش حاضر از نوع طرح شبه آزمایشی پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه مادران کودکان دارای اختلال عصب- تحولی (950 نفر) بود که 30 نفر از مادران دانش آموزان با اختلالات عصب- تحولی از طریق نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و به صورت تصادفیدر دو گروه کنترل و آزمایش (هر گروه شامل 15 نفر) قرار گرفتند. گروه آزمایش طی 10 جلسه 60 دقیقه ای به مدت 5 هفته در دوره آموزشی فرزندپروری که برگرفته از برنامه آموزش فرزندپروری بارکلی، گوردون و درایکوراس طی هفت گام، شرکت کردند در حالی که برای گروه کنترل هیچ گونه مداخله ای صورت نگرفت. به منظور سنجش سلامت روان والدین از پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ) و به منظور ارزیابی میزان استرس مادران از شاخص تنیدگی والدین (PSI) استفاده شد. داده های حاصل از تاثیر آموزشی فرزندپروری مبتنی بر کارکردهای اجرایی بر تنیدگی والدینی و سلامت روان مادران با استفاده از نسخه 26 نرم افزار SPSS و آزمون تحلیل کوواریانس (ANCOVA) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. بسته آموزشی فرزندپروری مبتنی بر کارکردهای اجرایی در هفت گام تهیه شد و روایی محتوایی آن از نظر متخصصان بررسی و مورد تایید قرار گرفت. همچنین، یافته ها نشان داد که این بسته آموزشی تاثیر معناداری بر کاهش تنیدگی والدینی و افزایش سلامت روان است.

زبان:
فارسی
صفحات:
22 تا 34
لینک کوتاه:
magiran.com/p2530123 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!