بررسی نقش واسطه ای خودکارآمدی تحصیلی در رابطه بین هویت تحصیلی موفق، باورهای معرفت شناختی، نیازهای اساسی روانشناختی با انگیزش پیشرفت دانش آموزان

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
هدف
انگیزه پدیده ای است درونی که فرد را از درون به فعالیت واداشته و منبعث از نیازهای فرد است. در این میان جهت افزایش انگیزه دانش آموزان لازم است به پرورش شاخص هایی از قبیل هویت تحصیلی موفق، باورمعرفت شناختی و نیازهای اساسی پرداخت.
روش ها
پژوهش حاضر از نوع توصیفی - همبستگی بوده است. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه ی دانش آموزان دختر شاغل به تحصیل در پایه ی یازدهم ناحیه ی 1و2و3 در سال تحصیلی 98-97 در کرمانشاه است. نمونه مورد نظر برای انجام پژوهش با بکارگیری روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای و با استفاده از فرمول کوکران 400 نفر برآورد گردید.
یافته ها
نتایج تحقیق نشان داد که بین هویت تحصیلی موفق، باورهای معرفت شناختی، نیازهای اساسی دانش آموزان و انگیزش تحصیلی رابطه معناداری وجود دارد (05>p). همچنین نتایج موید نقش واسطه ی خودکارآمدی در رابطه میان هویت تحصیلی موفق، باورهای معرفت شناختی، نیازهای اساسی دانش آموزان و پیشرفت تحصیلی آن هاست (05>p).
نتیجه گیری
بنابراین، توجه به متغیرهایی همچون خودکارآمدی، نیازهای اساسی دانش آموزان، باورهای معرفت شناختی و هویت تحصیلی موفق در افزایش انگیزش پیشرفت دانش آموزان امری ضروری می باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
86 تا 97
لینک کوتاه:
magiran.com/p2530197 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!