شناسایی و رتبه بندی عوامل کلیدی موفقیت در پیاده سازی قرارداد هوشمند در صنعت بیمه

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
هدف از این پژوهش، شناسایی و اولویت بندی عوامل کلیدی موفقیت در پیاده سازی قرارداد هوشمند در صنعت بیمه است. روش این پژوهش از نظر داده، توصیفی و از نظر هدف، کاربردی توسعه ای است. پس از شناسایی عوامل کلیدی موفقیت بر اساس مطالعه ادبیات پژوهش و مصاحبه های انجام شده با مدیران و خبرگان امور بیمه ای در حوزه مرتبط به موضوع، برای ارزیابی میزان اهمیت هر یک از عوامل، از مطالعه میدانی و توزیع پرسش نامه استفاده شد. تحلیل هم بستگی عوامل شناسایی شده و اصلاح ساختار شبکه ای، بر اساس رویکرد دیمتل فازی و رتبه بندی عوامل موفقیت قرارداد هوشمند بر پایه بلاکچین با استفاده از رویکرد روش ANP انجام شد. با توجه به ارزیابی انجام شده، در گام اول غربالگری، از بین 29 عامل شناسایی شده، 9 عامل تایید شد. در تحلیل دیمتل مشخص شد که عامل آگاهی بخشی و آموزش در خصوص بلاکچین و کاربردهای آن در صنعت بیمه، تاثیرگذارترین و عامل قابلیت همکاری و استانداردسازی که به هماهنگی و همکاری در سطح زنجیره ارزش در صنعت ناظر است، تاثیرپذیرترین عامل از عوامل دیگر است. از طرف دیگر، عامل پشتیبانی و مدیریت عوامل بیشترین تاثیرات متقابل را دارد. همچنین، رتبه‎بندی عوامل از روش ANPنشان داد که عامل فرهنگ سازمانی و پشتیبانی مدیریت عالی با وزن 269/0 رتبه نخست، پشتیبانی مدیریت عالی با وزن 168/0 رتبه دوم و انعطاف سیاست سازمان در قبال پذیرفته شدن بلاکچین توسط مدیران عملیاتی و یکپارچگی سازمان با وزن 126/0 در رتبه سوم قرار گرفتند.
زبان:
فارسی
صفحات:
71 تا 92
لینک کوتاه:
magiran.com/p2530715 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!