بررسی کیفیت انتقال پیام در آموزش مجازی و حضوری از دیدگاه معلمان (مطالعه موردی: نرم افزار شاد برای کودکان 7 تا 11 ساله)

پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

این پژوهش کمی به روش پیمایشی اجرا شده است. هدف از اجرای آن، بررسی مقایسه ای دو نوع آموزش مجازی و حضوری از دیدگاه معلمان و از جنبه ارتباطات است که به‏طور خاص، بر نرم افزار آموزش مجازی شاد، در بین کودکان 7 تا 11ساله متمرکز است. جامعه آماری پژوهش، معلمان مدارس مناطق آموزشی غرب تهران، شامل مناطق 2، 5 و 10، در نیم سال تحصیلی 1401-1400 است. تعداد معلمان رسمی و پیمانی این مدارس 2381 نفر گزارش شده است که حجم نمونه، بر اساس فرمول کوکران معادل با 330 به‏دست آمد. با روش نمونه گیری خوشه ای دومرحله ای (PPS) اعضای نمونه انتخاب شد. داده‏ها به‏کمک پرسش‎نامه ساخت یافته و توزیع آن میان نمونه آماری گردآوری شد. هر پرسش‎نامه حاوی 38 پرسش در مقیاس پنج سطحی لیکرت بود. اعتبار این پژوهش از طریق پرسش نامه پیش آزمون سنجش و با نمره آلفای کرونباخ 85/0 تایید شد. بر اساس نتایج پژوهش، به عقیده معلمان، آموزش حضوری از نظر بسترهای ارتباطی، بازخورد و تعامل، برتر از آموزش مجازی است و فقط از نظر انتقال پیام، آموزش مجازی بر آموزش حضوری برتری دارد. بر اساس یافته ها، به منظور آموزش معلمان با شیوه انتقال بهتر پیام های عاطفی و آموزش زبان بدن به آنها، باید دوره هایی در دستورکار مدارس و آموزش وپروش قرار گیرد. دوره هایی از قبیل: استفاده از امکانات ارتباطات تعاملی چندرسانه ای، سبک و شیوه های جدید آموزشی و شیوه های نوین ارزشیابی دانش آموزان متناسب با آموزش مجازی.

زبان:
فارسی
صفحات:
111 تا 132
لینک کوتاه:
magiran.com/p2530717 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!