بررسی تاثیر ابعاد کیفیت بر قصد استفاده از سیستم دولت الکترونیک با نقش میانجی مزایای شبکه و رضایت کاربران

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
با توجه به اهمیت سازمان های دولتی همچون شهرداری ها در ایران، پژوهش‏های اندکی قصد استفاده از سیستم دولت الکترونیک را بررسی کرده‎اند و با توجه به تفاوت در نتایج به دست آمده از این پژوهش‏ها، انجام پژوهشی جزءنگرانه در این زمینه ضروری است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر ابعاد کیفیت بر قصد استفاده از سیستم دولت الکترونیک با نقش میانجی مزایای شبکه و رضایت کاربران از دیدگاه کارکنان شهرداری کلان شهر رشت است. پژوهش حاضر، بر اساس هدف، کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات، توصیفی هم بستگی است. جامعه آماری پژوهش را کارکنان شهرداری در مناطق پنج‎گانه شهری، شهرداری مرکز و سازمان های وابسته به شهرداری به تعداد 2003 نفر تشکیل می دهند که با استناد به جدول مورگان کرجسی، حجم نمونه برابر با 322 نفر محاسبه شد. پس از توزیع 390 پرسش نامه به روش تصادفی ساده، تعداد 330 پرسش نامه سالم جمع آوری شد و با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری و رویکرد حداقل مربعات جزیی تجزیه و تحلیل شد. نتایج آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد که هر سه نوع کیفیت (اطلاعات، سیستم و خدمات)، با مزایای شبکه و رضایت کاربران ارتباط معناداری دارند. از طرفی، نتایج به دست آمده در خصوص رابطه بین مزایای شبکه و رضایت کاربر نیز معناداری رابطه را تایید کرد. در نهایت، مشخص شد که مزایای شبکه و رضایت کاربران بر قصد استفاده از سیستم دولت الکترونیک تاثیر مثبت و معناداری دارند. با توجه به اینکه بیشترین ضریب مسیر غیرمستقیم، حاصل تاثیر کیفیت اطلاعات بر قصد استفاده از طریق مزایای شبکه است، پیشنهاد می شود که برای افزایش قصد استفاده از سیستم دولت الکترونیک، به بهبود کیفیت اطلاعات و مزایای شبکه توجه بیشتری شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
133 تا 154
لینک کوتاه:
magiran.com/p2530718 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!