بررسی وضعیت بهره گیری از استراتژی بازاریابی محتوایی در نهاد کتابخانه های عمومی کشور: از دیدگاه مدیران و کارکنان

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

پژوهش حاضر از نوع پیمایشی تحلیلی و با هدف بررسی وضعیت بهره گیری از استراتژی بازاریابی محتوایی در نهاد کتابخانه های عمومی کشور انجام شده است. جامعه آماری، متشکل از کلیه کتابداران و مدیران کتابخانه های عمومی کشور که با استفاده از فرمول کوکران و به تعداد 364 نفر تعیین شدند. داده های حاصل با استفاده از نرم افزارهای اس پی اس اس نسخه 24 و پی‏ال اس3 نسخه8 تحلیل شدند. مرور یافته های پژوهش، نشان دهنده مطلوبیت متوسط متغیر بازاریابی محتوایی در بین پاسخ دهنده ها است. همچنین، در بین مولفه های بازاریابی محتوایی، عامل تامین و تولید محتوا با ضریب تاثیر 931/0 در اولویت اول و عامل های توزیع و نشر محتوا با 917/0، تحلیل و آنالیر محتوا با 894/0، برنامه ریزی استراتژیک با 877/0 و قیمت گذاری و فروش نیز با 642/0، به‎ترتیب در اولویت های دوم تا پنجم قرار دارند. نتایج حاکی از آن است که کتابخانه های عمومی تا حدودی توانسته با تولید محتوای سودمند و مرتبط با نیاز و ترجیحات مخاطبان منجر به جذب و حفظ کاربران بیشتر و نیز تغییر و بهبود رفتار کاربران و تبدیل آنها به کاربرانی وفادار شود، اما به نظر می رسد به دلیل ناآگاهی مدیران و کتابداران در سایر مولفه ها با وجود اهمیت آن ها، مورد غفلت واقع شده است که ضمن توجه بیشتر می توانند در راستای برندسازی کتابخانه های عمومی، برقراری هرچه بهتر ارتباط با مشتریان و وفادار کردن آنها کمکی ویژه کنند. همچنین، بازاریابی محتوایی در نهاد کتابخانه های عمومی ضمن اثرگذاری در صورت اجرای دقیق می تواند زمینه ساز توسعه اقتصادی نیز بشود.

زبان:
فارسی
صفحات:
155 تا 175
لینک کوتاه:
magiran.com/p2530719 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!