بررسی عوامل موثر بر جانشین پروری در وزارت ورزش و جوانان با رویکرد مبتنی بر شایستگی جوانان

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مطالعه حاضر به دنبال بررسی عوامل موثر بر جانشین پروری در وزارت ورزش و جوانان با رویکرد مبتنی بر شایستگی است. این پژوهش از حیث هدف کاربردی و از نظر ماهیت داده از نوع تحقیقات آمیخته می باشد. جامعه آماری در بخش کیفی شامل مدیران ارشد منابع انسانی وزارت ورزش و جوانان و صاحب نظران حوزه مدیریت منابع انسانی (11n=) بود که به صورت هدفمند و به روش گلوله برفی انتخاب شدند. در بخش کمی جامعه آماری شامل کلیه پرسنل وزارتخانه (876N=) بود که نمونه (331n=) با استفاده از جدول مورگان به شکل تصادفی انتخاب شدند. در این بخش ضمن استفاده از پرسشنامه محقق ساخته جانشین پروری، پرسشنامه شایستگی گریفین (1994) نیز مورد استفاده قرار گرفت. نتایج پژوهش در بخش کیفی حاکی از شناسایی 4 مولفه استقلال، توانمندسازی، زمینه ای و مدیریت استعداد بود که این عوامل موثر بر جانشین پروری علاوه بر شایستگی، از نظر خبرگان شناخته شد. در اولویت بندی عوامل موثر بر جانشین پروری، توانمندسازی، مدیریت استعداد، استقلال و زمینه به ترتیب اولویت بندی شدند. به نظر می رسد وزارت ورزش و جوانان باید توجه بیشتری به شایسته سالاری و شایسته پروری گردد و برنامه ریزی مناسبی جهت توانمندسازی پرسنل از طریق آموزش های لازم به منظور ارتقاء صلاحیت های فردی و شغلی پرسنل صورت پذیرد.
زبان:
فارسی
صفحات:
37 تا 47
لینک کوتاه:
magiran.com/p2531507 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!