بررسی تاثیر عصاره بوقناق بر ویژگی های فیزیکی-مکانیکی و ضد میکروبی فیلم های خوراکی نشاسته ساگو

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
در دهه های اخیر، تلاش ها برای یافتن راه حل های سبز پایدار و جایگزینی مواد بسته بندی مرسوم با منابع طبیعی افزایش یافته است. در تحقیق حاضر، تاثیر عصاره متانولی گیاه بوقناق (0، 1، 3 و 5 درصد) بر برخی از ویژگی های فیزیکی-مکانیکی و فعالیت ضد باکتریایی فیلم های نشاسته بررسی شد. نتایج بررسی ها نشان داد افزایش غلظت عصاره باعث افزایش قابل توجه (در سطح احتمال 5 درصد) در ظرفیت جذب آب (3.16‒1.88 گرم آب بر گرم فیلم خشک) و نفوذپذیری بخار آب (11-10×1.63‒11-10×2.32 گرم بر متر ثانیه پاسکال) فیلم ها شده است. انحلال پذیری فیلم ها در آب در محدوده 18.53‒18.21 درصد به دست آمد و با افزایش غلظت عصاره به صورت جزیی افزایش یافت. استحکام کششی و مدول یانگ به ترتیب در محدوده 19.34‒13.11 و 115.25‒100.14 مگاپاسکال متغیر بودند. در مقایسه با فیلم شاهد، فیلم های کامپوزیت انعطاف پذیرتر بودند و الاستیسیته به طور مداوم با افزایش درصد عصاره ارتقا یافت. فیلم ها فعالیت ضد باکتریایی خوبی علیه هر دو باکتری گرم-مثبت و گرم-منفی نشان داد. با توجه به نتایج به دست آمده در این تحقیق می توان گفت که با بهبود برخی ویژگی های فیلم نشاسته ساگو، استفاده از این فیلم های کامپوزیت در تولید مواد پوسته کپسول مطلوب خواهد بود.
زبان:
فارسی
صفحات:
139 تا 150
لینک کوتاه:
magiran.com/p2532368 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!