بررسی عوامل موثر بر توسعه و بهبود کارایی هوشمندانه کارکنان

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

امروزه با توجه به بحران شدید بیماری و درمانی، بیمارستان ها برای بقای خود در محیط رقابتی شدید تالش میکنند تا هزینه های خودرا کاهش دهند.این امر فشاربیشتری را بر کارکنان بیمارستان وارد میکند چراکه از آنها خواسته می شود کارایی خود را افزایش دهند تا در بازار کار جهانی رقابت کنند. پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر بهبود کارایی و عملکرد هوشمندانه کارکنان انجام شد. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان بیمارستان های شهر تهران بود. با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای 370 کارمند به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده جهت گرداوری داده ها پرسشنامه عملکرد سازمانی هرسی و گلداسمیت (1980) است. با توجه به اینکه مقدار خیدو (549/065) با درجه آزادی (6) در سطح 0/05 معنادار میباشد، میتوان گفت بین عوامل موثر بر بهبود کارایی هوشمندانه از نظر رتبه بندی اختالف معناداری وجود دارد. بر اساس نتایج حاصل شده، طبق نظر کارکنان بیمارستان های تهران از بین عوامل موثر به ترتیب عامل ارزیابی، وضوح،اعتبار، مشوق، محیط، کمک و توانایی به ترتیب بیشترین تاثیر را بر بهبود کارایی هوشمندانه دارند.

زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 14
لینک کوتاه:
magiran.com/p2532584 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!