تاثیر کیفیت قوانین و مقررات ادراک شده بر اجرای موفقیت آمیز خط مشی تدارکات در بانک های دولتی ایران

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

هدف این مقاله بررسی نقش کیفیت قوانین و مقررات بر اجرای موفقیت آمیز خط مشی تدارکات در بانک های دولتی باتوجه به نقش تعدیلگر شرایط خاص بانک ها است. تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ گردآوری اطلاعات جزء پژوهش های کمی است. جامعه آماری را تمامی مدیران و کارشناسان ناظر بر تدارکات 8 بانک دولتی که از خط مشی های تدارکات عمومی استفاده می کنند تشکیل دادند و پرسشنامه های پژوهش در بین 151 نفر از ایشان پخش شد. برای انتخاب نمونه از نمونه گیری تصادفی خوشه ای استفاده شد. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته بر مبنای مقیاس 5 گزینه ای بود. روایی پرسشنامه از نظر صوری و محتوایی از طریق خبرگان، روایی همگرا از طریق محاسبه میانگین واریانس استخراج شده (AVE)و روایی واگرا از طریق جذر AVE به تایید رسید. پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه 86/0 به دست آمد. برای تحلیل داده ها از آزمون های آلفای کرونباخ،(AVE)، کولموگروف اسمیرنف و تحلیل عاملی تاییدی و از نرم افزار smartpls3 استفاده شد. نتایج نشان داد که کیفیت قوانین و مقررات بر اجرای موفق خط مشی تدارکات تاثیر مثبت و معناداری داشته و ویژگی های خاص بانک های دولتی، رابطه کیفیت قوانین و مقررات در اجرای خط مشی را تعدیل می کند.

زبان:
فارسی
صفحات:
75 تا 87
لینک کوتاه:
magiran.com/p2532915 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!