تخمین مدول یانگ استاتیکی و مقاومت تراکمی تک محوری بر اساس خصوصیات فیزیکی و دینامیکی سنگ آهک سازند آقچاگیل در حوضه خزر

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
پارامترهای استاتیکی ازجمله مهم ترین پارامترها در تخمین خصوصیات ژیومکانیکی می باشد. تعیین این داده ها به طور مستقیم در مطالعات درون چاهی بسیار هزینه بر است لذا به طورمعمول در دسترس نیستند و یا به صورت محدود اندازه گیری شده اند، ازاین رو محققین زیادی سعی در ارایه روابط تجربی نموده اند تا این پارامترها را از سایر خصوصیات برآورد نمایند. هدف مطالعه حاضر نیز ارزیابی پارامترهای مدول یانگ استاتیک و مقاومت تراکمی تک محوری سنگ آهک اقچاگیل بر اساس خصوصیات فیزیکی و دینامیکی با استفاده از رگرسیون چندگانه می باشد. برای این منظور از رخنمون های سطحی سازند موردنظر ده نمونه بلوکی تهیه شد و تعدادی 18 مغزه از آن ها به دست آمد و آزمایش های مختلف فیزیکی، مکانیکی و تعیین سرعت موج بر روی نمونه ها صورت پذیرفت. نتایج مطالعات حاضر نشان داد که از بین پارامترهای مختلف فیزیکی و دینامیکی سه متغیر چگالی، سرعت موج فشاری و مدول یانگ دینامیک رابطه بهتری را با مقاومت تراکمی تک محوری نشان می دهند. همچنین برای برآورد مدول یانگ استاتیکی متغیرهای تخلخل و مدول یانگ دینامیک نتایج قابل قبول تری ارایه می کنند.
زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 14
لینک کوتاه:
magiran.com/p2533230 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!