عفات/ زعفات/ عرفات؟ بررسی ضبط و خوانش واژه ای دخیل، در بیتی از حدیقه الحقیقه و تحلیل معناشناختی آن

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

یکی از مهم ترین مولفه ها در تصحیح متون کهن، دقت در صورت ها و خوانش های مختلف لغات و عبارات و بررسی معناشناختی هریک از این صور احتمالی است. در این میان، تشخیص ضبط صحیح واژگان دخیل و خوانش صحیح آنها، دقت و کندوکاو بیشتری را می طلبد؛ زیرا این دسته از واژه ها، به سبب غرابت کاربرد، دچار تحریف ها، تصحیف ها و بدخوانی های بیشتری می شوند. همچنین، برخی از این کلمات در زبان اصلی، دو یا چند معنای مختلف دارند و این ویژگی را در زبان دوم نیز حفظ می کنند. با این وصف، غفلت مصحح از این قرایت ها و معانی چندگانه، می تواند ضبط و شرح واژه و عبارت را معیوب و مخدوش کند. واژه کم کاربرد «عفات/ عفات» نمونه ای از همین کلمات دخیل است که در بیتی از حدیقه الحقیقه به کار رفته است؛ اما در همه تصحیح های علمی و انتقادی معاصر به صورت نادرست ضبط شده یا به حاشیه رفته است. در این پژوهش، ابتدا ضمن نقد تصحیح ها و شروح حدیقه، ضبط صحیح واژه و بیت مذکور بررسی می شود و سپس با درنظرگرفتن خوانش های دوگانه کلمه و با توجه به شیوه کاربرد آن در سایر متون، تحلیل معناشناختی جامعی از آن ارایه خواهد شد. همچنین، توضیحات نادرست برخی فرهنگ ها و شروح، درباره کاربرد معنایی واژه منظور در سایر شواهد متنی فارسی، مانند دیوان مسعود سعد، نقد و اصلاح می شود.

زبان:
فارسی
صفحات:
101 تا 112
لینک کوتاه:
magiran.com/p2533244 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!