بررسی اثرات تغییر اقلیم بر وضعیت دما و بارش با استفاده از شبکه عصبی و گزارش ششم IPCC (مطالعه موردی: ایستگاه ‎های الشتر و خرم‎آباد)

پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

هدف از این پژوهش ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر دما، بارش و خشکسالی های آینده در ایستگاه های الشتر و خرم آباد می باشد، ‏که به این منظور از خروجی مدل گردش عمومی ‏MRI-ESM2‎‏ مطابق جدیدترین گزارش‎ IPCC‏(گزارش ششم)‏‎ ‎و سناریوهای ‏انتشار ‏SSP 1.2.6 ‎، ‏SSP 2.4.5‎، ‏SSP 3.7.0 ‎‏ و ‏‎ SSP 5.8.5‎‏در این مناطق مطالعاتی استفاده شد. با کاربرد مدل درخت تصمیم ‏‏(‏‎M5 Tree‎)، غالب ترین متغیرهای پیشبینی کننده مدل ‏MRI-ESM2‎‏ انتخاب شدند. در ادامه متغیرهای پیشبینی کننده به عنوان ‏ورودی در مدل ریزمقیاس نمایی آماری شبکه عصبی مصنوعی پیشرو‎ ‎‏(‏FFNN‏) قرار گرفتند و با الگوریتم بهینه سازی کرم شب تاب ‏‏(‏FFA‏)، فرایند‎ ‎ریزمقیاس نمایی پارامترهای بارش، دمای حداکثر و دمای حداقل برای دوره پایه (2014-1970) با نتایج مطلوب ‏انجام شد. پس از اثبات قابلیت مدل شبکه عصبی، پیشبینی تغییرات متوسط دما و بارش ماهانه در طی دوره های آینده نزدیک ‏‏(2062-2023) و آینده دور (2100-2063) تحت سناریوهای خط سیرهای مشترک اجتماعی-اقتصادی (‏SSP‏) مربوط به مدل ‏جفت شده فاز ششم (‎CMIP6‎‏) به انجام رسید. به طورکلی، نتایج نشان داد که این متغیرها در هر دو دوره آتی در مقیاس ماهانه ‏دارای نوسان های متعددی خواهند بود، به طوری که در دو ایستگاه الشتر و خرم‎آباد طی دوره های آینده نزدیک و آینده دور دمای ‏حداکثر و دمای حداقل نسبت به دوره مشاهداتی در تمام سناریوهای ‏SSP‏ روندی افزایشی خواهند داشت و تغییرات دمای حداقل ‏نسبت به دمای حداکثر بیش تر خواهد بود. در آینده نزدیک میانگین بارش سالانه ایستگاه الشتر بین سه دهم تا 16 درصد و ‏ایستگاه خرم آباد بین هفت تا 12 درصد تحت سناریوهای ‏SSP‏ کاهش خواهد داشت. در آینده دور نیز میانگین بارش سالانه ‏ایستگاه الشتر بین 10 تا 20 درصد و ایستگاه خرم آباد بین 12 تا 24 درصد تحت سناریوهای ‏SSP‏ کاهش خواهد داشت.‏

زبان:
فارسی
صفحات:
821 تا 845
لینک کوتاه:
magiran.com/p2533368 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!