اثر کاربرد بیوچار بر عملکرد و بهره وری آب کاهو در شرایط کم آبیاری

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
پژوهش حاضر به صورت آزمایش گلدانی به منظور بررسی تاثیر کاربرد بیوچار در شرایط تنش خشکی بر عملکرد و بهره وری آب در گیاه کاهو فرانسوی در گلخانه مزرعه تحقیقاتی دانشگاه زنجان اجرا شد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار از آذرماه تا اسفندماه 1398 انجام گرفت. تیمارهای آزمایش شامل بیوچار در سه سطح (صفر (B0)، یک (B1) و دو (B2) درصد وزنی خاک) و آبیاری در دو سطح (70 (I70) و 100 (I100) درصد نیاز آبی) بود. نیاز آبی تیمار شاهد به روش وزنی تعیین شد. براساس یافته ها، کم آبیاری باعث کاهش معنی دار میانگین قطر تاج گیاه، میانگین قطر ساقه، میانگین ارتفاع گیاه، میانگین شاخص کلروفیل برگ، میانگین محتوای نسبی آب برگ و میانگین وزن تر گیاه (عملکرد) نسبت به تیمار شاهد (به ترتیب به میزان 0/8، 8/19، 1/26، 6/13، 20/6 و 1/21 درصد) شد. کاربرد یک و دو درصد بیوچار موجب افزایش معنی دار میانگین قطر تاج گیاه (1/13 و 8/7 درصد به ترتیب)، میانگین قطر ساقه (9/31 و 5/15 درصد به ترتیب)، میانگین ارتفاع گیاه (1/26 و 5/12 درصد به ترتیب)، شاخص کلروفیل برگ (به ترتیب 5/25 و 7/13 درصد)، میانگین محتوای نسبی آب برگ (به ترتیب 61/11 و 30/5 درصد)، میانگین وزن تر گیاه (عملکرد) (6/23 و 1/12 درصد به ترتیب) و بهره وری آب (به ترتیب 6/24 و 3/12 درصد) نسبت به B0 شد. براساس نتایج تاثیر متقابل تیمارهای آزمایش، بیش ترین و کم ترین میانگین بهره وری آب در تیمارهای I70B2 و I70B0 (به ترتیب 30/27 و 20/20 کیلوگرم بر مترمکعب) و میانگین عملکرد به ترتیب در تیمارهای I100B2 و I70B0 (54/15 و 39/10 تن در هکتار) بود.
زبان:
فارسی
صفحات:
859 تا 871
لینک کوتاه:
magiran.com/p2533370 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!