بررسی اثر پارامترهای هندسی و محیطی بر پاسخ معادلات حاکم بر حسگر پویشی افق زمین و آنالیز خطای محاسبه وضعیت ماهواره

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
این پژوهش جهت تخمین خطای حل معادلات تعیین وضعیت یک حسگر افق زمین پویشی دو مخروطی با در نظر عوامل مختلف هندسی و محیطی نسبت به حالت ساده، انجام شده است. در فرآیند استخراج معادلات تعیین وضعیت این حسگر، ابتدا جهت مدل سازی زمین از فرم ساده سازی شده ی زمین به عنوان یک کره ی بدون اتمسفر استفاده و وضعیت ماهواره در این حالت با وضعیت ماهواره شبیه سازی شده در مدار فرضی مقایسه شد. اما در واقعیت عامل هندسی بیضی گون بودن زمین و عوامل محیطی همچون محدوده ی دید حسگر، اثر اتمسفر و بازتابش از سطح زمین موجب بروز خطا در اندازه گیری موقعیت ماهواره نسبت به حالت ساده می شوند. بنابراین با قراردهی این حسگر بر روی یک ماهواره، شبیه سازی حرکت در یک مسیر واقعی و مدل سازی در شرایط مختلف هندسی و محیطی مختلف پالس ورودی به حسگر و در نهایت موقعیت ماهواره محاسبه گردید. در ادامه با مقایسه ی موقعیت محاسبه شده توسط آن ها نسبت به حالت ساده، میزان تاثیر هر کدام را در بروز خطا تعیین گردید. شبیه سازی ها براساس حسگر افق زمین پویشی ساخته شده در پژوهشکده مکانیک پژوهشگاه فضایی ایران بر روی ماهواره ی میکروماوس انجام شده است. براساس این پژوهش، بیشترین میزان بروز خطا نسبت به حالت ساده در زاویه ی چرخش به ترتیب مربوط به اثر اتمسفر و بازتابش از سطح زمین، بیضی گون بودن زمین و عامل محدوده ی دید حسگر و در زاویه ی گام، بیشترین خطا به ترتیب مربوط به عامل زمین بیضی گون، اثر اتمسفر و بازتابش از سطح زمین و در نهایت عامل محدوده ی دید حسگر تعیین شد.
زبان:
فارسی
صفحات:
73 تا 91
لینک کوتاه:
magiran.com/p2533385 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!