تحلیل تجربی و عددی تحلیل تجربی وعددی تاثیراستفاده از دوصفحه سوراخ دار درجلوی صفحه هدف دربرابر ضربه بالستیک

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
بهره گیری از صفحه های سوراخ دار به عنوان جزیی از یک مجموعه صفحه زرهی به منظور حفاظت از افراد و تجهیزات در جلوی صفحه هدف مدتی است که مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. بدین منظور تاکنون بررسی در خصوص استفاده از یک صفحه سوراخ دار در جلوی صفحه هدف مورد توجه بوده و مشخص گردیده که استفاده از یک صفحه سوراخ دار در مجموعه صفحه های زرهی دارای مزیت های متعددی می باشد. اما این مجموعه صفحه، قابلیت ایجاد حفاظت بالستیک 100% را نخواهد داشت. به همین دلیل ایده استفاده از دو صفحه سوراخ دار در جلوی صفحه پایه مطرح گردیده و در این پژوهش پیامدهای این نوع چیدمان با انجام مطالعات تجربی و عددی مختلف مورد تحلیل قرار گرفته است. مشاهدات انجام پذیرفته حاکی از آن است که استفاده از دو صفحه سوراخ دار در جلوی صفحه پایه اگرچه موجب افزایش ضخامت و وزن آنها می گردد، در عین حال حفاظت بالستیک مجموعه صفحه های زرهی را در مقابل پرتابه ورودی به خصوص در نقاط ضعف استفاده از یک صفحه سوراخ دار در جلوی صفحه پایه بهبود می بخشد. با مقایسه تغییر شکل های حاصله در آزمایش های تجربی و شبیه سازی های عددی انجام شده به کمک نرم افزار LS-DYNA ، همگرایی مناسبی بین نتایج مشاهده شده است.
زبان:
فارسی
صفحات:
175 تا 187
لینک کوتاه:
magiran.com/p2533392 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!