شناسایی مناطق مستعد به وقوع زمین لغزش با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و ترکیب مدل های یادگیری ماشین و الگوریتم های فراابتکاری

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

زمین لغزش یک پدیده ی زمین شناسی است که در دامنه های ناپایدار مناطق کوهستانی رخ داده و در برخی از موارد خسارات جانی و اقتصادی بسیار شدیدی ایجاد می کند. با استفاده از پهنه بندی مناطق مستعد به وقوع زمین لغزش، می توان از خسارات احتمالی در آینده جلوگیری نمود. بدین منظور، نقشه ی حساسیت زمین لغزش با استفاده از دو روش یادگیری ماشین ANFIS و SVR و ترکیب آن ها با الگوریتم های فراابتکاری PSO و GWO تولید می شوند. فاکتورهای موثر انتخاب شده شامل چهارده فاکتور ارتفاع، شیب، جهت شیب، انحنای طولی و عرضی شیب، کاربری اراضی، لیتولوژی، بارندگی، فاصله از جاده، فاصله از رودخانه، فاصله از گسل، تراکم جاده، تراکم رودخانه و تراکم گسل می باشد. نقشه ی زمین لغزش های رخ داده شامل 253 نقطه تهیه شده و از بین نقاط لغزشی 70% برای مدل سازی و 30% باقی مانده نیز برای صحت سنجی در نظر گرفته می شوند. سپس، نقشه های مربوط به هر پارامتر تهیه  شده و پس از آماده سازی پایگاه داده، مدل های ترکیبی ANFIS-PSO، ANFIS-GWO، SVR-PSO و SVR-GWO پیاده سازی می شوند. سپس، شاخص حساسیت زمین لغزش برای هر مدل برآورد می شود که در طی فرآیند مدل سازی با استفاده از شاخص آماری RMSE عملکرد هر روش ارزیابی می گردد. در گام آخر، با استفاده از نرم افزار ArcMap 10.5 نقشه های حساسیت زمین لغزش برای هر مدل تولید شده و سپس با استفاده از منحنی ROC دقت هر نقشه تخمین زده می شود. نتایج حاصل از نمودار ROC برای مدل های ANFIS-PSO، ANFIS-GWO، SVR-PSO و SVR-GWO به ترتیب 89.4، 85.7 ، 88.1 ، 88.7 بدست آمد.

زبان:
فارسی
صفحات:
111 تا 125
لینک کوتاه:
magiran.com/p2533641 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!