اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر خواب و حل مساله در دختران 14 تا 16 ساله

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
هدف

این تحقیق با هدف اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر مشکلات خواب و حل مساله انجام شد.

روش پژوهش: 

این پژوهش از نوع نیمه تجربی با طرح پیش ‏آزمون- پس ‏آزمون با گروه کنترل و پیگیری 3 ماهه بود. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی دانش آموزان دختر 14 تا 16 ساله مشغول به تحصیل در مقطع متوسطه شهر کرمانشاه در سال 400-1399 بود. با روش نمونه ‏گیری در دسترس تعداد 60 دانش ‏آموز دختر انتخاب و به شیوه تصادفی ‏سازی (قرعه‏ کشی) به دو گروه مساوی 20 نفری گمارش شدند. گردآوری داده ‏ها با پرسشنامه حل مساله (هپنر و پترسون، 1988) و پرسشنامه سنجش خواب (بویس و همکاران، 1989) انجام شد. برای تحلیل داده ‏ها از نرم افزار SPSS نسخه 25 با روش‏های آمار توصیفی، پیش فرض ‏های آماری و تحلیل واریانس با اندازه‏ گیری مکرر و آزمون بن‏فرونی استفاده شد.

یافته ها

نتایج نشان داد که درمان پذیرش و تعهد به طور معناداری بر بهبود مهارت حل مساله و ابعاد آن در افراد گروه آزمایش اثربخش بوده است. همچنین، نتایج نشان داد که درمان پذیرش و تعهد بر مهارت حل مساله افراد گروه آزمایش تاثیر مثبتی داشته است.

نتیجه گیری

بر اساس یافته های پژوهش حاضر می توان چنین نتیجه گرفت که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد با بهره گیری از فنونی همانند کاربرد تکنیک های ذهنی، مشاهده خود به عنوان زمینه، تکنیک های گسلش شناختی، تصریح ارزش ها و عمل متعهدانه می تواند به عنوان یک درمان کارآمد جهت کاهش مشکلات خواب و بهبود شیوه های حل مسیله در دختران نوجوان مورد استفاده قرار گیرد.

زبان:
فارسی
صفحات:
18 تا 32
لینک کوتاه:
magiran.com/p2533665 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!