تاثیر صدای ضبط شده مادر بر اضطراب کودکان تحت عمل جراحی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه

جراحی یک رویداد منفی است که با اثرات نامطلوب برای کودکان همراه است. از جمله عوارض جراحی می توان اضطراب را نام برد. از صدای مادر می توان به عنوان مداخله ای برای کنترل اضطراب کودک استفاده کرد. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر صدای مادر بر اضطراب قبل از عمل جراحی در کودکان تحت عمل جراحی ناحیه تحتانی شکم در سال 1398 انجام شد.

روش

در این مطالعه کارآزمایی بالینی، 80 کودک سن 6-1 سال بستری در بخش جراحی اطفال بیمارستان امام علی زاهدان  به روش نمونه گیری در دسترس و تدریجی انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه مداخله (40 نفر) و کنترل (40 نفر) قرار گرفتند. داده ها با استفاده از پرسشنامه سنجش اضطراب کودکان تعدیل شده ییل (mYPAS) جمع آوری شد.  در گروه مداخله صدای مادر قبل از عمل جراحی پخش شد.  در هر دو گروه اضطراب در زمان ورود به اتاق عمل و بعد از اتمام پخش صدا مورد بررسی قرار گرفت.

نتایج

نتایج نشان داد  میانگین اضطراب  گروه مداخله قبل از پخش صدای مادر  از (6/59±57/12)  به  (6/90 ±52/82) پس از آن کاهش معناداری یافت. میانگین نمره اضطراب بعد از پخش صدای مادر در دو گروه مداخله و کنترل تفاوت معناداری داشت (0/0001 =p). 

نتیجه گیری

این پژوهش نشان دهنده تاثیر صدای مادر بر کاهش اضطراب کودکان تحت عمل جراحی می باشد. بنابراین به پرستاران پیشنهاد می شود که  از صدای مادر جهت کنترل اضطراب در کودکان تحت جراحی استفاده کنند.

زبان:
فارسی
صفحات:
46 تا 53
لینک کوتاه:
magiran.com/p2533862 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!