ارزیابی سامانه یکپارچه بهداشتی (سیب) بر اساس دیدگاه کاربران نسبت به کاربرد، اهداف و ویژگی ها

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه

پس از استقرار سامانه یکپارچه بهداشتی (سیب) با هدف تجمیع اطلاعات سلامت مردم و ایجاد پرونده الکترونیک سلامت برای عموم مردم، ضرورت ارزیابی دیدگاه کاربران نسبت به کاربرد، اهداف و و ویژگی های آن را دو چندان کرد و پژوهش حاضر انجام شد.

روش بررسی

پژوهش حاضر از نوع کاربردی توصیفی است. برای نمونه گیری از روش خوشه ای استفاده شد. ابزار جمع آوری داده پرسشنامه محقق ساخته بود که دربخش کاربرد، اهداف و ویژگی ها امتیاز 1 تا 4 داده شد و میانگین آن ها محاسبه شد. ضریب آلفای کرونباخ عدد 81/0 به دست آمد.

یافته ها

مطالعه حاضر درسه بخش کاربرد، اهداف، ویژگی ها دنبال شد. میانگین اجرای بخش کاربرد (کاربرد دارد و کامل اجرا شده است 16/69 درصد، کاربرد دارد و ناقص اجرا شده است 08/27 درصد، کاربرد دارد و اجرا نشده است 66/1 درصد و کاربرد ندارد 07/2 درصد)، اهداف (زیر ساخت دارد و کامل اجرا شده است 72/43 درصد، زیرساخت دارد و ناقص اجرا شده است 35/42 درصد، زیرساخت دارد و اجرانشده است 73/2 درصد و زیر ساخت ندارد 01/9 درصد) و ویژگی ها (ویژگی دارد و کامل اجرا شده است 55/48 درصد، ویژگی دارد وناقص اجرا شده است 24/35 درصد، ویژگی دارد و اجرا نشده است 37/2 درصد و ویژگی را ندارد 81/13 درصد) می باشد.

نتیجه گیری:

سامانه در بخش اهداف و ویژگی ها نیازمند توسعه بیشتر می باشد تابا ایجاد زیر ساخت های لازم، پرونده الکترونیک سلامت برای مردم تشکیل گردد.کاربرد سامانه در سطح نسبتا قابل قبولی قرار داشت. همچنین رشته تحصیلی و سابقه کاری کارشناس مسیولان سامانه سیب مهم می باشد زیرا بر تصمیم گیری های مدیریتی و بالینی تاثیر می گذارد.

زبان:
فارسی
صفحات:
54 تا 59
لینک کوتاه:
magiran.com/p2534069 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!