اثر برهمکنش ژنوتیپ × محیط بر عملکرد شکر سفید ارقام چغندرقند (Beta vulgaris L.) با دوره رشد کوتاه درکشت زمستانه

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
توسعه و ترویج کشت زمستانه چغندرقند یکی از راهکار های مهم برای استفاده از بارندگی های فصلی و صرفه جویی در مصرف آب آبیاری برای تولید این محصول است. مطالعه حاضر با هدف بررسی اثر برهمکنش ژنوتیپ × محیط بر عملکرد شکر سفید و گزینش ارقام برتر با دوره رشد کوتاه از میان 11 رقم چغندرقند درکشت زمستانه در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی مغان در سه سال زراعی (1398-1397، 1399-1398 و 1400-1399)، در ایستگاه تحقیقات کشاورزی تربت جام در دو سال زراعی (1399-1398 و 1400-1399) و در مزرعه تحقیقاتی کشت و صنعت جوین در یک سال زراعی (1399-1398) اجرا شد. تجزیه واریانس مرکب داده ها نشان داد که اثر محیط، ژنوتیپ و برهمکنش ژنوتیپ × محیط بر عملکرد شکر سفید در سطح احتمال یک درصد معنی داری بود. نتایج بدستآمده از روش گرافیکی GGE بایپلات نشان داد که مولفه اصلی اول و دوم در مجموع 64/83 درصد از تغییرات کل عملکرد شکر سفید را توجیه کرد. بر اساس روش GGE بای پلات در محیط مغان در سال 1400 ارقام SVZB2019 و دراووس و در محیط های مغان در سال های 1398 و 1399، تربت جام در سال های 1399 و 1400 و جوین در سال 1399 ارقام FDIR19B3021، FDIR19B4028 و SVZA2019 به ترتیب، از نظر پایداری عملکرد شکر سفید، برتر بودند. از نتایج این پژوهش چنین نتیجه گیری شد که محیط نقش بسزایی در بیان فنوتیپی عملکرد شکر سفید در کشت زمستانه ارقام چغندر قند مورد بررسی داشت. بنابراین لازم است ارقام بر اساس شرایط اقلیمی و زراعی مناطق هدف انتخاب و برای کشت زمسستانه معرفی شوند.
زبان:
فارسی
صفحات:
53 تا 69
لینک کوتاه:
magiran.com/p2534256 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!