ارزیابی خصوصیات مورفو-فیزیولوژیک برگ و میوه، و ویژگی های کیفیت روغن برخی ارقام و ژنوتیپ های زیتون در استان ایلام

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
در این پژوهش، برخی از ارقام و ژنوتیپ های زیتون در غرب کشور از نظر ویژگی های مورفو-فیزیولوژیکی برگ و میوه و درصد ترکیبات روغنی درسال های 1398 و 1399 در باغ مجتمع میثاق سبز در شهر مورموری از توابع شهرستان آبدانان و یکی از باغ های تجاری شهرستان دره شهر در استان ایلام بررسی شدند. ارقام و ژنوتیپ های زیتون شامل: ارقام زرد، شیراز، شنگه، کرونیکی، گلوله و مانزانیلا، و ژنوتیپ های 4 و 7 از منطقه مورموری و ژنوتیپ های 9، 10 و 11 از شهرستان دره شهر بودند. نتایج ارزیابی صفات نشان داد بین ارقام و ژنوتیپ های زیتون مورد بررسی، از نظر خصوصیات مرفو-فیزیولوژیکی و کیفیت روغن تفاوت معنی داری وجود داشت. بیشترین وزن میوه برای رقم زرد و گلوله (24/4 گرم) و بیشترین طول میوه در ژنوتیپ 7 (36/2 سانتی متر) مشاهده شد. بیشترین قطر، ضخامت گوشت و وزن گوشت میوه در رقم گلوله ثبت شد. همچنین بیشترین درصد روغن در ماده تر مربوط به رقم زرد (71/23 %) بود. نتایج مربوط به تجزیه به عامل های اصلی نشان داد که پنج عامل اول 47/91 درصد از واریانس کل مشاهده شده در بین نمونه های مطالعه شده را توضیح دادند. در تجزیه به عامل ها، طول و قطر میوه و هسته، وزن میوه و هسته، وزن گوشت میوه، زمان رسیدگی و تغییر رنگ میوه از صفات تاثیرگذاری بودند که نشان می دهد این خصوصیات می توانند برای ارزیابی ژرم پلاسم زیتون مفید باشند. نتایج کلی نشان داد برخی ارقام زیتون مانند رقم زرد و گلوله، با توجه به صفات بررسی شده، سازگاری بهتری با شرایط محیطی منطقه هدف در استان ایلام داشتند.
زبان:
فارسی
صفحات:
109 تا 127
لینک کوتاه:
magiran.com/p2534259 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!