بررسی کلینیکوپاتولوژی تومورهای خوش خیم و بدخیم دستگاه تنفس فوقانی در طی سال های 1385 لغایت 1395) یک مطالعه توصیفی -تحلیلی)

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
پیش زمینه و هدف

تشخیص به موقع و افتراق انواع تومورهای خوش خیم و بدخیم دستگاه تنفسی فوقانی از یکدیگر می تواند بر درمان موثرتر و افزایش کیفیت زندگی بیماران اثر داشته باشد. بنابراین در این مطالعه به بررسی خصوصیات کلینیکوپاتولوژیک ضایعات و تومورهای دستگاه تنفسی فوقانی در طی سال های 1385 لغایت 1395 در بیمارستان شهید صدوقی یزد پرداختیم.

مواد و روش ها:

 این مطالعه توصیفی تحلیلی و گذشته نگر به روش سرشماری انجام گرفت. اطلاعات بیمارانی که با تشخیص ضایعه دستگاه تنفسی فوقانی تحت بیوپسی قرار گرفته بودند و شامل متغیرهای سن، جنس، محل اناتومیک، علایم بالینی و گزارش پاتولوژی بود، از پرونده آنان استخراج گردید و در یک چک لیست از پیش تهیه شده، وارد شد. سپس این اطلاعات وارد نرم افزار SPSS ورژن 21 شده و با تست های آماری لازم مورد تجزیه وتحلیل نهایی قرار گرفتند. موارد با P کمتر از 05/0 ازلحاظ آماری معنی دار تلقی شدند.

یافته ها:

 از تعداد 2141 پرونده موردبررسی، 1715 مورد (1/80 درصد) ضایعات خوش خیم و 426 مورد (9/19 درصد) ضایعات بدخیم بودند. تعداد 1500 نمونه (70 درصد) مربوط به بیماران مرد و 641 نمونه (30 درصد) مربوط به بیماران زن بودند. ارتباط معنی داری بین تومورهای خوش خیم و بدخیم دستگاه تنفسی فوقانی با سن، جنس و علایم بالینی و نیز محل درگیری آن ها وجود داشت (P<0.05). توزیع فراوانی ضایعات بدخیم در سنین بالاتر و همچنین در جنس مردان بیشتر بود. ازنظر محل درگیری فراوان ترین ضایعات بدخیم در ناحیه لارنکس و فراوان ترین ضایعات خوش خیم در ناحیه بینی دیده شد. فراوان ترین علامت بالینی در ضایعات خوش خیم گرفتگی بینی و در ضایعات بدخیم خشونت صدا و دیسفاژی گزارش شده بود.

بحث و نتیجه گیری:

 بر اساس این مطالعه، درصورتی که توموری در جنس مرد و در سن بالا و بخصوص در لارنکس ایجاد بشود، باید بیشتر به فکر بدخیمی بود و سریع تر جهت تشخیص و درمان آن اقدام نمود.

زبان:
فارسی
صفحات:
478 تا 484
لینک کوتاه:
magiran.com/p2534280 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!