مقایسه میزان CO2 انتهای بازدمی قبل و بعد از دمیدن گاز در حفره شکمی در بیماران بخش جراحی زنان تحت لاپاراسکوپی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

پیش زمینه و هدف:

 عمل جراحی لاپاراسکوپی امروزه گسترش زیادی یافته است. در جراحی لاپاراسکوپیک گاز دی اکسید کربن به حفره پریتوین دمیده می شود که نتیجه آن افزایش فشار داخل و به دنبال آن تاثیر مشخص بر همودینامیک بیمار است. کاپنوگرافی و اندازه گیری غیرتهاجمی ETCO2 مهم ترین و مفیدترین روش های مونیتورینگ هستند.

مواد و روش کار

در این مطالعه نیمه تجربی، 60 بیمار کاندید جراحی زنان تحت لاپاراسکوپی وارد مطالعه شدند. پس از القای بیهوشی به روش یکسان، مانیتورینگ CO2 انتهای بازدمی با استفاده از کاپنوگرافی و همچنین فشار متوسط شریانی و تعداد ضربان قلب بیماران در این فواصل انجام شد: بلافاصله پس از انتوباسیون داخل تراشه، قبل از دمیدن گاز CO2 به داخل حفره شکم، بلافاصله پس از دمیدن گاز CO2 به حفره شکم، دقیقه 10 و دقیقه 20 پس از دمیدن گاز به داخل حفره شکم، دقیقه 10 پس از خروج گاز CO2 از حفره شکم و قبل از اکستوباسیون بیمار.

یافته ها

میزان CO2 انتهای بازدمی، فشار متوسط شریانی و تعداد ضربان قلب در دقیقه 10 و 20 پس از دمیدن گاز، و همچنین قبل از اکستوباسیون نسبت به زمان های دیگر افزایش یافته بودند، که این اختلافات میانگین ازنظر آماری معنی دار بودند (05/0>P).

بحث و نتیجه گیری

با توجه به مطالعه حاضر می توان نتیجه گیری نمود که تغییرات CO2 انتهای بازدمی در طی جراحی لاپاراسکوپی در تشخیص زودرس عوارض کمک کننده بوده و بیشترین میزان افزایش CO2 انتهای بازدمی و تغییرات همودینامیک در دقایق 10 و 20 پس از دمیدن گاز CO2 به حفره شکمی مشهود است.

زبان:
فارسی
صفحات:
485 تا 494
لینک کوتاه:
magiran.com/p2534281 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!