بررسی فراوانی کلونیزاسیون استرپتوکوک بتا همولیتیک گروه A در گلوی کودکان بدون علامت تنفسی 5-15 ساله مراجعه کننده به کلینیک های تخصصی کودکان دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

پیش زمینه و هدف:

 استرپتوکوک بتاهمولیتیک گروه A به عنوان مهم ترین پاتوژن باکتریال مطرح در فارنژیت ها می باشد. این بیماری هر چند در همه گروه های سنی دیده می شود، ولی از شایع ترین عفونت های باکتریایی در کودکان است. مطالعه حاضر باهدف تعیین فراوانی کلونیزاسیون استرپتوکوک بتا همولیتیک گروه A در گلوی کودکان بدون علامت تنفسی 5- 15 ساله مراجعه کننده به کلینیک های تخصصی کودکان دانشگاه علوم پزشکی شهر ارومیه طراحی و اجرا گردیده است.

مواد و روش کار

مطالعه حاضر به صورت صورت مقطعی بر روی کودکان 5 - 15 ساله مراجعه کننده به کلینیک های تخصصی کودکان دانشگاه علوم پزشکی شهر ارومیه به تعداد 260 نفر از ابتدای دی ماه سال 1399 الی انتهای خردادماه سال 1400 به صورت متوالی و در دسترس انجام گرفته است. اطلاعات دموگرافیک، وضعیت بالینی بررسی و در ادامه ضمن اخذ نمونه سواپ گلو، نتایج با کشت مثبت ازنظر حساسیت به آنتی بیوتیک های شایع بررسی شدند.

یافته ها

نتایج مطالعه حاضر نشان داد که شیوع ناقلین سالم 3/7 درصد بوده است. بین شغل پدر و فراوانی ناقلین سالم ارتباط معنی داری مشاهده گردید (p=0.039). حساس ترین آنتی بیوتیک پنی سیلین و سفتریاکسون و مقاومت بالا نسبت به ارترومایسین و کلرومفنیکول مشاهده گردید.

بحث و نتیجه گیری

با همه محدودیت های مطالعه حاضر، به نظر می رسد که شیوع ناقلین سالم در حد متوسط و پایین است. وجود مقاومت آنتی بیوتیکی نشان دهنده عدم مدیریت صحیح مصرف بوده و باید اقدامات لازم در کنترل و نظارت بیشتر بر نحوه تجویز و مصرف آنتی بیوتیک صورت گیرد.

زبان:
فارسی
صفحات:
511 تا 519
لینک کوتاه:
magiran.com/p2534283 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!