بررسی تاثیر ابتلا به سندرم متابولیک بر اندکس های آزمایشگاهی و ویژگی های آنژیوگرافیکی بیماران مبتلا به بیماری عروق کرونر: یک مطالعه کوهورت گذشته نگر

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

پیش زمینه و هدف:

 هدف از این مطالعه بررسی تفاوت اندکس های آزمایشگاهی و ویژگی های آنژیوگرافی بیماران مبتلا به بیماری عروق کرونری در دو گروه مبتلا به سندرم متابولیک و غیر مبتلا بود.

مواد و روش ها

در این مطالعه ی کوهورت گذشته نگر، 180 بیمار که به علت گرفتگی عروق کرونری در بیمارستان بستری شده بودند، وارد مطالعه شدند. بیماران به دو گروه کلی مبتلا به سندرم متابولیک و غیر مبتلا تقسیم شدند. در ادامه بیماران بر اساس تعداد گرفتگی عروق کرونری به چهار زیر گروه، ازنظر برون ده قلبی به 4 چهار زیر گروه و ازنظر BMI به سه زیر گروه تقسیم شدند و در انتها متغیرهای مورد مطالعه بین این دو گروه مورد مقایسه قرار گرفته و تجزیه تحلیل این اطلاعات با استفاده از نرم افزار SPSS 20 صورت پذیرفت.

یافته ها

در این مطالعه 84 نفر (7/46 درصد) دارای سندرم متابولیک بودند. همه این بیماران گرفتگی عروق کرونری داشتند که 81 نفر (45 درصد) با یک رگ گرفتگی، 53 نفر (4/29 درصد) با 2 رگ گرفتگی، 33 نفر (3/18 درصد) با 3 رگ گرفتگی و 13 نفر (2/7 درصد) با 4 رگ گرفتگی مواجه بودند. 147 نفر (7/81 درصد) جنسیت مرد داشته و میانگین سنی بیماران شرکت کننده 52/12±24/57 سال بود. میانگین سن و HDL در گروه با سندرم متابولیک کمتر از گروه بدون سندرم متابولیک بود، در حالیکه در متغیرهای هموگلوبین، گلبول های سفید و نوتروفیل ها، میانگین در گروه با سندرم متابولیک بیشتر از گروه بدون سندرم متابولیک بود.

بحث و نتیجه گیری

بیماران مبتلا به سندرم متابولیک که به علت بیماری قلبی بستری شده بودند، سن و HDL کمتر ولی BMI بالاتری نسبت به بیماران غیر مبتلا به سندرم متابولیک داشتند. با اینحال، تفاوتی بین بیماران مبتلا و غیر مبتلا به سندرم متابولیک ازنظر برون ده بطنی سمت چپ و تعداد رگ های کرونری درگیر وجود نداشت. در حالت کلی، ابتلا هم زمان به سندرم متابولیک بر اندکس های آزمایشگاهی و آنژیوگرافیکی بیماران مبتلا به بیماری عروق کرونر تاثیرگذار است.

زبان:
فارسی
صفحات:
520 تا 527
لینک کوتاه:
magiran.com/p2534284 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!