مقایسه اثر تحریک فراجمجمه ای قشر حرکتی اولیه (M1) و تن آرامی و تنفس آگاهی مبتنی بر ذهن آگاهی (MBMR) بر دامنه نیروی عکس العمل زمین در افراد دارای درد کشککی رانی حین راه رفتن

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

پیش زمینه و هدف:

 سندرم درد پاتلوفمورال اصطلاحی است که برای درد ناشی از مفصل کشکک استخوانی یا بافت های نرم مجاور آن استفاده می شود. هدف از این پژوهش مقایسه اثر تحریک فراجمجمه ای قشر حرکتی اولیه (M1) و تن آرامی و تنفس آگاهی مبتنی بر ذهن آگاهی (MBMR) بر دامنه نیروی عکس العمل زمین در افراد دارای کشککی رانی حین راه رفتن بود.

مواد و روش کار

در این پژوهش نیمه تجربی، 30 نفر مرد دارای درد کشککی رانی حضور داشتند. قبل و بعد از تحریک فراجمجمه ای و تن آرامی و تنفس آگاهی مبتنی بر ذهن آگاهی، متغیرهای نیروی عکس العمل زمین با استفاده از دستگاه صفحه نیرو اندازه گیری شد. آزمون آماری آنالیز واریانس دوسویه در سطح معناداری 05/0 برای تجزیه وتحلیل آماری داده ها استفاده شد.

یافته ها

نتایج نشان داد که اثر عامل زمان بر اوج نیروی داخلی-خارجی در هنگام تماس پاشنه پا (049/0=P)، هنگام جدا شدن پا زمین (001/0=P)، اوج نیروی قدامی-خلفی در حین جدا شدن پاشنه پا از زمین (044/0=P)، اوج نیروی عمودی عکس العمل زمین در هنگام جدا شدن پا از زمین ازلحاظ آماری معنادار بود (011/0=P). اثر عامل زمان بر زمان رسیدن به اوج نیروی داخلی-خارجی در هنگام تماس پاشنه پا (004/0=P) و زمان رسیدن به اوج نیروی قدامی-خلفی در حین جدا شدن پا از زمین (017/0=P) و زمان رسیدن به اوج نیروی عمودی در هنگام تماس پاشنه پا با زمین (009/0=P) و جدا شدن پا از زمین 047/0=P) معنی دار بود.

بحث و نتیجه گیری

با توجه به نتایج به دست آمده می توان گفت که تحریک فراجمجمه ای قشر حرکتی اولیه و تن آرامی و تنفس آگاهی مبتنی بر ذهن آگاهی برای کاهش درد کشککی رانی می تواند مفید باشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
541 تا 552
لینک کوتاه:
magiran.com/p2534286 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!